Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 21.12.2011 (14.12.2011)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 21.12.2011 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.11.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2012.

 4. Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o dotaci na pořízení nového ÚPO Dyje.

 5. Žádost Vinařství Lahofer, a.s. Brněnská 523, Dobšice, zastoupena panem Ing. Zdeňkem Bodanským, o rozšíření viniční tratě „Babičák“ k.ú. Dyje o plochu dle zákresu, přibližně o 30.000 m2.

 6. Žádost paní Marcely Mariášové, bytem Riegrova 49, Znojmo o pokácení 1 planého ořechu na pozemku p.č. 321/1 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 7. Schválit v ZO, že obec vybuduje dětské hřiště v parčíku v ceně 239.268,-Kč s DPH a oplocení k dětskému hřišti v ceně 56.160,-Kč s DPH.

 8. Žádost obce o pokácení 1 stromu smrku na pozemku p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Koupě dvou plášťů tera, dvou plášťů na vlečku tery a dvě duše stálo 4.785,-Kč.

 10. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 89,-Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic.

 11. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2011.

 12. Schválit v ZO zařazení Změny č. 4 ÚPO Dyje do majetku obce – účet 019 Dlouhodobý nehmotný majetek.

 13. Schválit v ZO Odpisový plán k dlouhodobému majetku a Směrnici o evidenci majetku a zásob.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.11.2011 (1.12.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.11.2011 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. KN 49/2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2012.

 5. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč pro občany 90-ti let a výše.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes. Budějovice na pozemek p.č. 2544/1 k.ú.Dyje od mostu vlevo.

 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku drobný hmotný majetek z místní knihovny – lampu, pásku, věšák.

 8. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby odvozu komunálního odpadu od parčíku a hřbitova.

 10. Jednohlasně schválilo Směrnici o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.

 11. Starosta stanovil Plán inventur k provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2011. Jmenoval ústřední inventarizační komisi, inventarizační komisi č. 1-4 a likvidační komisi. ZO jednohlasně schvaluje vše k inventarizaci.

 12. Jednohlasně schválilo vydání Změny č. 4 ÚPO Dyje a jednohlasně schválilo usnesení.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DYJE č. 12


o vydání změny č. 4 Územního plánu obce Dyje ze zasedání ZO dne 30.11.2011


Zastupitelstvo obce Dyje


I.


ověřuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 4 ÚPO Dyje není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

II.


rozhodlo o námitce uplatněné k návrhu změny č. 4 územního plánu obce Dyje, doručené v průběhu veřejného projednání návrhu předmětné dokumentace. Rozhodnutí o námitce, včetně jejího odůvodnění, je součástí odůvodnění zpracovaného pořizovatelem v kapitole 9 předmětného opatření obecné povahy.

III.


příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává změnu č. 4 Územního plánu obce Dyje, schváleného Zastupitelstvem obce Dyje dne 6.5.2002, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Dyje účinnou od 24.5.2002, změněného Změnou č. 1, schválenou Zastupitelstvem obce Dyje 15.3.2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Dyje s účinností od 2.4.2004, Změnou č. 2, schválenou Zastupitelstvem obce Dyje 29.11.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Dyje s účinností od 15.12.2006, Změnou č. 3A, vydané Zastupitelstvem obce Dyje 26.5.2010, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Dyje s účinností od 11.6.2010.

IV.


ukládá starostovi obce Dyje zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování změny č. 4 Územního plánu obce Dyje.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.11.2011 (23.11.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.11.2011 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.10.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Jana Selingera (mladšího), bytem Dyje E3 o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. KN 49/2 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 4. Žádost na ÚP Znojmo o jednoho pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2012.

 5. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany jubilanty – 60.let, 70.let, 75.let, od 80. let - každý rok a 90 roků výše dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemek p.č. 2544/1 k.ú.Dyje od mostu vlevo.

 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku drobný hmotný majetek umístěný v místní knihovně. Jedná se o lampu v ceně 240,-Kč, pásku za 120,-Kč a věšák v hodnotě 120,-Kč.

 8. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Dyje.

 9. Odvoz druhého velkoobjemového kontejneru domovního odpadu od parčíku stál 3.267,-Kč, fa č. 0741002743 o od hřbitova 3.008,-Kč, fa č. 0741002819.

 10. Schválit v ZO Směrnici o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.

 11. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2011.

 12. Schválit v ZO vydání Změny č. 4 ÚPO Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska