Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.11.2011 (23.11.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.11.2011 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.10.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Jana Selingera (mladšího), bytem Dyje E3 o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. KN 49/2 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 4. Žádost na ÚP Znojmo o jednoho pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2012.

 5. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany jubilanty – 60.let, 70.let, 75.let, od 80. let - každý rok a 90 roků výše dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemek p.č. 2544/1 k.ú.Dyje od mostu vlevo.

 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku drobný hmotný majetek umístěný v místní knihovně. Jedná se o lampu v ceně 240,-Kč, pásku za 120,-Kč a věšák v hodnotě 120,-Kč.

 8. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Dyje.

 9. Odvoz druhého velkoobjemového kontejneru domovního odpadu od parčíku stál 3.267,-Kč, fa č. 0741002743 o od hřbitova 3.008,-Kč, fa č. 0741002819.

 10. Schválit v ZO Směrnici o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků.

 11. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2011.

 12. Schválit v ZO vydání Změny č. 4 ÚPO Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.10.2011 (27.10.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.10.2011 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 4. Bere na vědomí informaci k bodu 4 ohledně platby za odvoz dvou velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně kontejneru na bílé a barevné sklo.

 6. Požadavky uplatnit při návrhu zadání nového ÚPO Dyje při veřejném projednávání – Tomaštíkovi.

 7. Požadavky uplatnit při veřejném projednávání návrhu zadání nového ÚPO Dyje – Komárkovi.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. KN 194 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje finanční částku na nasvětlení prostoru okružní křižovatky Znojmo – Dyje – Suchohrdly u Znojma a na provozní náklady (elektrika).

 10. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

 12. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku SDH 2 ks chemlonové hadice C.

 13. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku drobný hmotný majetek v bývalé MŠ a bývalé ŠJ dle seznamu.

 14. Jednohlasně schválilo proplacení faktury č. 9/2011, částku 60.000,-Kč za vypracování nového ÚPO Dyje.

 15. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. 2073, o výměře 65 m2 k.ú.Dyje z důvodu, že přes pozemek vede biokoridor.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k

starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(19.10.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.10.2011 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.9.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Svoz nebezpečného odpadu stál 3.641,- Kč, fa č. 0741002688.
 4. Odvoz dvou velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu od parčíku a OÚ stál 6.822,- Kč, fa č. 0741002691.
 5. Dne 1.10.2011 firma EKO-KOM a.s. dodala obci dva kontejnery na bílé sklo a dva kontejnery na barevné sklo.
 6. Žádost pana Radka a paní Moniky Tomaštíkových, bytem Znojemská 313, Dobšice o změnu v ÚPO Dyje na p.č. 2136 k.ú.Dyje – EK krajinová zeleň, na výstavbu RD.
 7. Žádost paní ing. Evy Komárkové, bytem Lidická 2, Znojmo, pana Michala Komárka bytem Dolní Česká 20, Znojmo o zrušení lokálního biokoridoru na pozemcích p.č. 2132/1 a 2132/2 k.ú.Dyje.
 8. Žádost paní Miroslavy Hladíkové, bytem Dyje 153, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. KN 194 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.
 9. Projednat v ZO, že obec přispěje finanční částku na vybudování okružní křižovatky v křížení silnice I/53 a II/408, křižovatka Znojmo – Dyje – Suchohrdly u Znojma.
 10. Projednat v ZO a schválit uzavření Dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku.
 11. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2011.
 12. Projednat a schválit vyřazení z evidence majetku – drobný hmotný majetek SDH – 2 ks chemlonové hadice C.
 13. Projednat a schválit vyřazení z evidence majetku – drobný hmotný majetek umístěný v bývalé MŠ a bývalé školní jídelně dle seznamu. Vyřazení je v důsledku jejich fyzického opotřebení a nefunkčnosti.
 14. Obec uhradila zálohovou fakturu č. 09/2011, částku 60.000,- Kč na vypracování nového územního plánu.
 15. Žádost paní Martiny Kloudové, bytem Dyje 115, o odkoupení pozemku p.č. 2073, o výměře 65 m2 k.ú.Dyje, kultura orná půda, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska