Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 24.5.2018,
svátek má Jana

(19.10.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.10.2011 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.9.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Svoz nebezpečného odpadu stál 3.641,- Kč, fa č. 0741002688.
 4. Odvoz dvou velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu od parčíku a OÚ stál 6.822,- Kč, fa č. 0741002691.
 5. Dne 1.10.2011 firma EKO-KOM a.s. dodala obci dva kontejnery na bílé sklo a dva kontejnery na barevné sklo.
 6. Žádost pana Radka a paní Moniky Tomaštíkových, bytem Znojemská 313, Dobšice o změnu v ÚPO Dyje na p.č. 2136 k.ú.Dyje – EK krajinová zeleň, na výstavbu RD.
 7. Žádost paní ing. Evy Komárkové, bytem Lidická 2, Znojmo, pana Michala Komárka bytem Dolní Česká 20, Znojmo o zrušení lokálního biokoridoru na pozemcích p.č. 2132/1 a 2132/2 k.ú.Dyje.
 8. Žádost paní Miroslavy Hladíkové, bytem Dyje 153, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. KN 194 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.
 9. Projednat v ZO, že obec přispěje finanční částku na vybudování okružní křižovatky v křížení silnice I/53 a II/408, křižovatka Znojmo – Dyje – Suchohrdly u Znojma.
 10. Projednat v ZO a schválit uzavření Dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku.
 11. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2011.
 12. Projednat a schválit vyřazení z evidence majetku – drobný hmotný majetek SDH – 2 ks chemlonové hadice C.
 13. Projednat a schválit vyřazení z evidence majetku – drobný hmotný majetek umístěný v bývalé MŠ a bývalé školní jídelně dle seznamu. Vyřazení je v důsledku jejich fyzického opotřebení a nefunkčnosti.
 14. Obec uhradila zálohovou fakturu č. 09/2011, částku 60.000,- Kč na vypracování nového územního plánu.
 15. Žádost paní Martiny Kloudové, bytem Dyje 115, o odkoupení pozemku p.č. 2073, o výměře 65 m2 k.ú.Dyje, kultura orná půda, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.9.2011 (30.9.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.9.2011 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Zonu, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo dát do nového ÚPO Dyje změnu z obchodu smíšené zboží, kinosál čp. 68 na bytový dům o 4 bytových jednotkách.

 4. Jednohlasně schválilo provedení zemních prací za účelem odizolování nemovitosti domu čp. 68 na pozemku p.č. 2 k.ú.Dyje.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje a zhotovitelem panem ing. arch. Josefem Kolmanem ohledně zpracování nového územního plánu obce Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci k bodu 7 ohledně dotace částky 150.000,-Kč z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 8. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi OÚ.

 9. Jednohlasně schválilo stavbu zahradní chaty na pozemku p.č. 264/2 k.ú.Dyje, o výměře 23,2 m2.

 10. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2011.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně závěrečného vyhodnocení dotace na opravu místních komunikací.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.9.2011 (21.9.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek, dne 29.9.2011 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.8.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Arnošta Malíka, bytem Vídeňská 11, 669 02 Znojmo, o změnu užívání ÚPO a to domu č.p. 68 občanská vybavenost, na pozemku p.č. 2 k.ú.Dyje.

 4. Žádost pana Arnošta Malíka, bytem Vídeňská 11, 669 02 Znojmo, o souhlas s provedením zemních prací za účelem odizolování nemovitosti domu č.p.68 na pozemku p.č. 2 k.ú.Dyje.

 5. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje a zhotovitelem panem ing.arch. Josefem Kolmanem, ohledně zpracování nového územního plánu obce Dyje.

 7. Dne 7.9.2011 došla na účet obce dotace ve výši 150.000,- Kč z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 8. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi OÚ panu Lubomíru Popelkovi.

 9. Žádost paní Hany Bulínové, bytem Dukelských bojovníků 99, Znojmo 671 81, o souhlas ke stavbě zahradní chaty na pozemku p.č. 264/2 k.ú.Dyje, o výměře 23,2 m2, který je v mém osobním vlastnictví.

 10. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2011.

 11. Dne 21.9.2011 paní Bětíková odeslala Závěrečné vyhodnocení dotace na opravu místních komunikací v obci Krajskému úřadu Brno.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska