Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Usnesení ze zasedání ZO dne 31.8.2011 (2.9.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.8.2011 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 10, 11, 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana ing. Krejčího.

 3. Jednohlasně schválilo prodej části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, cca o výměře 4x5 m.

 4. Jednohlasně schválilo, že hospodářský výsledek za rok 2010 se převede z účtu 431 na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně platby za stojan na kola.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu vrby na pozemku p.č. 2301 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Jednohlasně schválilo, že pan ing.arch Josef Kolman zhotoví pořízení nového ÚPO Dyje podle variant 1, 2, 3.

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 277.109,-Kč za investiční a neinvestiční výdaje, za rekonstrukci varny školní kuchyně ZŠ Tasovice obci Tasovice.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2011.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, DS k NN pro 5 RD na p.č. 2181 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 11.168,40 Kč, fa č. 2011541128 firmě Gordic spol. s r.o. za program evidence majetku.

 12. Jednohlasně schválilo proplacení částky 281.386,-Kč, fa č. 111220073 za opravu části místní komunikace p.č. 2544/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.8.2011 (17.8.2011)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 31.8.2011 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.7.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů paní Olgy a Jiřího Břouškových, bytem Dyje č. 64, o odkoupení části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, o výměře cca 4x5 m za účelem parkovacího místa, který je obecní.

 4. Schválit v ZO, že se hospodářský výsledek za r. 2010 z účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení převede na účet 432 – Nerozdělený zisk minulých let.

 5. Výroba a montáž stojanu na kola včetně materiálu stála 2.700 Kč, fa č. 17/2011.

 6. Žádost obce o pokácení 1 stromu vrby na pozemku p.č. 2301 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Schválit v ZO, že pan Ing.arch. Josef Kolman, bytem Znojemská 321, Dobšice zhotoví pořízení nového územního plánu obce Dyje.

 8. Obec uhradila částku 277.109,-Kč za investiční a neinvestiční výdaje na rekonstrukci varny školní kuchyně ZŠ Tasovice obci Tasovice.

 9. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2011.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr Obce Dyje - obec nabízí k prodeji (1.8.2011)

ZÁMĚR OBCE DYJE


OBEC DYJE nabízí k prodeji

 1. Část pozemku p. č. KN 102/1 k.ú.Dyje, výměra cca 20 m2, kultura ostatní plocha.

 2. Cena za 1 m2………… 20,- Kč.

S t a n ě k Jiří

starosta obce


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska