Obec Dyje

Dnes je Pondělí 19.3.2018,
svátek má Josef

(20.7.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 27.7.2011 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.6.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů Kmotorkových, bytem Dyje č. 154, o pronájem části pozemku p.č. 102/1, o výměře 62 m2 k.ú.Dyje, který je obecní (podle geometrického plánu p.č. 102/7).

 4. Projednat v ZO, že obec v roce 2011 opraví část místní komunikace p.č. 2544/1 k.ú.Dyje od mostu vlevo, směr Načeratice – penetrací.

 5. Schválit v ZO Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a Obcí Dyje.

 6. Dva obrazy obce Dyje stály 8.170,-Kč, fa č. 1107042.

 7. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – RD paní Šrámková.

 8. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – pro pana Ing. Švacha.

 9. Zpracování inovovaných internetových stránek obce Dyje stálo 12.000,-Kč, fa č. 11042.

 10. Žádost manželů paní Olgy a Jiřího Břouškových, bytem Dyje č.64, o odkoupení části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, o výměře 4x5 m za účelem parkovacího místa, který je obecní.

 11. Obec zakoupila skartovač KOBRA +1 SS4 E/S za cenu 5.211,- Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr Obce Dyje - obec nabízí k pronájmu (1.7.2011)

ZÁMĚR Obce Dyje

Obec nabízí k pronájmu:

 1. Část pozemku z p.č. 102/1 k.ú.Dyje, výměra 62 m2 (z geometrického plánu p.č. 102/7 k.ú.Dyje).
 2. Cena za pronájem 1 m2 ……………… 2,- Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obceBližší informace na tel 515234410 nebo v kanceláři Obecního úřadu Dyje.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.05.2011 (26.5.2011)

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.5.2011 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednán, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 14, 15, 16.
 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Ing. Zonu.
 3. Bere na vědomí Závěrečný účet Zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2010.
 4. Jednohlasně schválilo, že Kroniku obce Dyje od roku 2011 povede pan Ing. Zona a paní Zonová.
 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně posezení s důchodci, které se bude konat 13.6.2011.
 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na Dětský den.
 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek p.č. 88/4 k.ú.Dyje.
 8. Jednohlasně schválilo stavbu zahradní chaty o rozměrech 5x5 m na pozemku p.č. 2517 k.ú.Dyje. Veškeré náležitosti vyřídit na MěÚ Znojmo, odboru výstavby.
 9. Jednohlasně schválilo přístavbu haly údržby a oplocení v Dyji na pozemku p.č. 622/22, 622/21, 622/20, 622/2, 622/23 k.ú.Dyje.
 10. Jednohlasně schválilo dotaci ve výši 150.000,-Kč od Jihomoravského kraje Brno, z programu Rozvoje venkova na opravu místních komunikací v obci p.č. 248/1, 102/1, 569/6, 567/1, 1717/1, 2181, 2051 k.ú.Dyje.
 11. Jednohlasně schválilo stavbu zahradní chaty o rozměrech 5x5 m na pozemku p.č. 2516 k.ú.Dyje.
 12. Jednohlasně schválilo, že žádost manželů Kmotorkových, bytem Dyje č. 154 se bude projednávat na zasedání zastupitelstva v červnu 2011.
 13. Jednohlasně schválilo zastupitele Jiřího Staňka, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování při MěÚ Znojmo při pořizování nového ÚPO Dyje.
 14. Jednohlasně schválilo, že obec osloví 3 zpracovatele na pořízení nového ÚPO Dyje.
 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.023.158,-Kč, fa č. 11014 za opravu místních komunikací.
 16. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2011.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska