Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.05.2011 (26.5.2011)

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.5.2011 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednán, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 14, 15, 16.
 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Ing. Zonu.
 3. Bere na vědomí Závěrečný účet Zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2010.
 4. Jednohlasně schválilo, že Kroniku obce Dyje od roku 2011 povede pan Ing. Zona a paní Zonová.
 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně posezení s důchodci, které se bude konat 13.6.2011.
 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na Dětský den.
 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek p.č. 88/4 k.ú.Dyje.
 8. Jednohlasně schválilo stavbu zahradní chaty o rozměrech 5x5 m na pozemku p.č. 2517 k.ú.Dyje. Veškeré náležitosti vyřídit na MěÚ Znojmo, odboru výstavby.
 9. Jednohlasně schválilo přístavbu haly údržby a oplocení v Dyji na pozemku p.č. 622/22, 622/21, 622/20, 622/2, 622/23 k.ú.Dyje.
 10. Jednohlasně schválilo dotaci ve výši 150.000,-Kč od Jihomoravského kraje Brno, z programu Rozvoje venkova na opravu místních komunikací v obci p.č. 248/1, 102/1, 569/6, 567/1, 1717/1, 2181, 2051 k.ú.Dyje.
 11. Jednohlasně schválilo stavbu zahradní chaty o rozměrech 5x5 m na pozemku p.č. 2516 k.ú.Dyje.
 12. Jednohlasně schválilo, že žádost manželů Kmotorkových, bytem Dyje č. 154 se bude projednávat na zasedání zastupitelstva v červnu 2011.
 13. Jednohlasně schválilo zastupitele Jiřího Staňka, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování při MěÚ Znojmo při pořizování nového ÚPO Dyje.
 14. Jednohlasně schválilo, že obec osloví 3 zpracovatele na pořízení nového ÚPO Dyje.
 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.023.158,-Kč, fa č. 11014 za opravu místních komunikací.
 16. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2011.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.5.2011 (17.5.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 25.5.2011 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.4.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Projednat v ZO Závěrečný účet zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2010.
 4. Projednat v ZO, že Kroniku obce Dyje od roku 2011 povede pan Ing. Zona, paní Zonová Hana.
 5. Posezení s důchodci bude 13. června 2011 v 16.00 hodin v hostinci Na Růžku.
 6. Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.
 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z LV pozemek p.č. 88/4 k.ú.Dyje, výměra 15 m2 z důvodu prodeje.
 8. Žádost pana Michala Fabeše, bytem Oblekovice 33, 671 81 Znojmo, o souhlas se stavbou zahradní chaty (zděná), o rozměrech 5x5 m na pozemku p.č. 2517 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.
 9. Žádost firmy ABC Tours, spol. s r.o., Velká Michalská 5, Znojmo o souhlas s umístěním stavby „Přístavba haly údržby a oplocení v Dyji“ na pozemku p.č. 622/22, 622/21, 622/20, 622/2, 622/23 k.ú.Dyje.
 10. Schválit v ZO, že obci byla schválena dotace ve výši 150.000 Kč od Jihomoravského kraje, z Programu rozvoje venkova na opravu místních komunikací p.č. 248/1, 102/1, 569/6, 567/1, 1717/1, 2181, 2051 k.ú.Dyje.
 11. Žádost pana Josefa Picky, bytem Únanov 158, PSČ 671 31, o souhlas se stavbou zahradní chaty o rozměrech 5x5 m na pozemku p.č. 2516 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.
 12. Žádost manželů Kmotorkových, bytem Dyje 154, o pronájem části pozemku p.č. 102/1, o výměře 62 m2, k.ú.Dyje, který je obecní.
 13. Schválit v ZO, kdo bude ze zastupitelů spolupracovat s MěÚ Znojmo, odborem rozvoje, oddělení územního plánu, při pořizování nového ÚPO Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.04.2011 (28.4.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 27.4.2011 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 14 a 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 88/4, výměra 15 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Bere na vědomí informaci k bodu 4 ohledně platby za přehlednou mapu obce Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 143.040,- Kč, fa č. 2011-006 za dva ukazatele rychlosti vozidel GEM.

 6. Schválilo, že obec osloví Policii ČR ve věci úmyslného, neoprávněného užívání části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2010.

 8. Jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce za r. 2010, jehož součástí je zpráva o hospodaření obce za rok 2010. Souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

 9. Bere na vědomí informaci k bodu 9 ohledně závěrečného vyúčtování dotace Změny č. 4 ÚPO Dyje.

 10. Bere na vědomí informaci k bodu 10 ohledně vybudování schodů se zábradlím na pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje před RD paní Břouškové, který je obecní.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně zániku smlouvy věcného břemene na p.č. 440/4, p.č. 440/3 k.ú.Dyje.

 12. Schválilo Kroniku obce Dyje za r. 2010.

 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13 ohledně zaplacení faktury za opravu VO.

 14. Jednohlasně schválilo proplacení částky 16.990,-Kč, fa č. 5/011 za zakoupení motorové sekačky na trávu.

 15. Jednohlasně schválilo stavbu zahradní chaty o rozměrech 5x5 m na p.č. 414/5 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato 5 členy ZO – nadpoloviční většinou.

Ing. Valerij K r e j č í
místostarosta obce
Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska