Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.5.2011 (17.5.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 25.5.2011 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.4.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Projednat v ZO Závěrečný účet zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2010.
 4. Projednat v ZO, že Kroniku obce Dyje od roku 2011 povede pan Ing. Zona, paní Zonová Hana.
 5. Posezení s důchodci bude 13. června 2011 v 16.00 hodin v hostinci Na Růžku.
 6. Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.
 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z LV pozemek p.č. 88/4 k.ú.Dyje, výměra 15 m2 z důvodu prodeje.
 8. Žádost pana Michala Fabeše, bytem Oblekovice 33, 671 81 Znojmo, o souhlas se stavbou zahradní chaty (zděná), o rozměrech 5x5 m na pozemku p.č. 2517 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.
 9. Žádost firmy ABC Tours, spol. s r.o., Velká Michalská 5, Znojmo o souhlas s umístěním stavby „Přístavba haly údržby a oplocení v Dyji“ na pozemku p.č. 622/22, 622/21, 622/20, 622/2, 622/23 k.ú.Dyje.
 10. Schválit v ZO, že obci byla schválena dotace ve výši 150.000 Kč od Jihomoravského kraje, z Programu rozvoje venkova na opravu místních komunikací p.č. 248/1, 102/1, 569/6, 567/1, 1717/1, 2181, 2051 k.ú.Dyje.
 11. Žádost pana Josefa Picky, bytem Únanov 158, PSČ 671 31, o souhlas se stavbou zahradní chaty o rozměrech 5x5 m na pozemku p.č. 2516 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.
 12. Žádost manželů Kmotorkových, bytem Dyje 154, o pronájem části pozemku p.č. 102/1, o výměře 62 m2, k.ú.Dyje, který je obecní.
 13. Schválit v ZO, kdo bude ze zastupitelů spolupracovat s MěÚ Znojmo, odborem rozvoje, oddělení územního plánu, při pořizování nového ÚPO Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.04.2011 (28.4.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 27.4.2011 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 14 a 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 88/4, výměra 15 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Bere na vědomí informaci k bodu 4 ohledně platby za přehlednou mapu obce Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 143.040,- Kč, fa č. 2011-006 za dva ukazatele rychlosti vozidel GEM.

 6. Schválilo, že obec osloví Policii ČR ve věci úmyslného, neoprávněného užívání části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2010.

 8. Jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce za r. 2010, jehož součástí je zpráva o hospodaření obce za rok 2010. Souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

 9. Bere na vědomí informaci k bodu 9 ohledně závěrečného vyúčtování dotace Změny č. 4 ÚPO Dyje.

 10. Bere na vědomí informaci k bodu 10 ohledně vybudování schodů se zábradlím na pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje před RD paní Břouškové, který je obecní.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně zániku smlouvy věcného břemene na p.č. 440/4, p.č. 440/3 k.ú.Dyje.

 12. Schválilo Kroniku obce Dyje za r. 2010.

 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13 ohledně zaplacení faktury za opravu VO.

 14. Jednohlasně schválilo proplacení částky 16.990,-Kč, fa č. 5/011 za zakoupení motorové sekačky na trávu.

 15. Jednohlasně schválilo stavbu zahradní chaty o rozměrech 5x5 m na p.č. 414/5 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato 5 členy ZO – nadpoloviční většinou.

Ing. Valerij K r e j č í
místostarosta obce
Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.4.2011 (21.4.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 27.4.2011 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.3.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Žádost pana Milana a Květuše Kučerových, bytem Dyje č. 143, o odkoupení pozemku p.č. 88/4, kultura pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.
 4. Obec uhradila částku 10.800,-Kč, fa č. 20110085 za přehlednou mapu obce Dyje firmě Geodézie Podyjí, s.r.o. Znojmo.
 5. Obec uhradila částku 143.040,-Kč, fa č. 2011-006 za dva ukazatele rychlosti vozidel GEM.
 6. Projednat v ZO úmyslné, neoprávněné užívání části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.
 7. Seznámení ZO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje – auditem za rok 2010.
 8. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce za r.2010 ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.
 9. Obec Dyje provedla závěrečné vyúčtování dotace Změny č. 4 ÚPO Dyje a zaslala na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 10. Obec vybudovala schody na pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje před RD paní Břouškové, který je obecní.
 11. Obec nechala zhotovit smlouvy o zániku věcného břemene na p.č. 440/4 k.ú.Dyje pana Pavla Fice, na p.č. 440/3 k.ú.Dyje pana Josefa Ďuriše.
 12. Přečíst a schválit Kroniku obce Dyje za r.2010.
 13. Oprava veřejného osvětlení stála 3.260,-Kč, fa 04/11.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska