Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.4.2011 (21.4.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 27.4.2011 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.3.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Žádost pana Milana a Květuše Kučerových, bytem Dyje č. 143, o odkoupení pozemku p.č. 88/4, kultura pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.
 4. Obec uhradila částku 10.800,-Kč, fa č. 20110085 za přehlednou mapu obce Dyje firmě Geodézie Podyjí, s.r.o. Znojmo.
 5. Obec uhradila částku 143.040,-Kč, fa č. 2011-006 za dva ukazatele rychlosti vozidel GEM.
 6. Projednat v ZO úmyslné, neoprávněné užívání části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.
 7. Seznámení ZO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje – auditem za rok 2010.
 8. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce za r.2010 ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.
 9. Obec Dyje provedla závěrečné vyúčtování dotace Změny č. 4 ÚPO Dyje a zaslala na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 10. Obec vybudovala schody na pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje před RD paní Břouškové, který je obecní.
 11. Obec nechala zhotovit smlouvy o zániku věcného břemene na p.č. 440/4 k.ú.Dyje pana Pavla Fice, na p.č. 440/3 k.ú.Dyje pana Josefa Ďuriše.
 12. Přečíst a schválit Kroniku obce Dyje za r.2010.
 13. Oprava veřejného osvětlení stála 3.260,-Kč, fa 04/11.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr Obce Dyje - obec nabízí k prodeji (31.3.2011)

ZÁMĚR OBCE DYJE

OBEC DYJE nabízí k prodeji


 1. Pozemek p. č. KN 88/4 k.ú.Dyje, výměra 15 m2, kultura pozemku zastavěná plocha a nádvoří

         
          Cena za 1 m2…………50,-Kč.

S t a n ě k   Jiří
starosta obce


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje.

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne30.03.2011 (31.3.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 30.3.2011 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednání.


 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, paní Lacinovou.


 3. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového odpadu - kontejneru.


 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 2544/1, p.č. 2546 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.


 5. Jednohlasně schválilo opravu děr po zimě na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr Dobšice.


 6. Jednohlasně schválilo odměnu pro paní Ivonu Bětíkovou, pracovnici OÚ.


 7. Bere na vědomí informaci k bodu 7 ohledně příspěvku na financování systému IDS JMK.


 8. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 6.352.000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.


 9. Jednohlasně schválilo přístavbu ke skladové hale III a objektu údržby a.s. Atlanta Nový Šaldorf.


 10. Jednohlasně schválilo pořízení nového Územního plánu obce Dyje.


 11. Jednohlasně schválilo uzavření pracovní smlouvy s panem Lubomírem Popelkou od 1.4.2011 do 30.9.2011, schválilo plat a odměnu.


 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně platby za vázání sbírek zákonů r.2010.


 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13 ohledně Závěrečného účtu DSO Znojemsko za rok 2010.


 14. Bere na vědomí informaci k bodu 14 ohledně opravy obecní motorové pily.


 15. Bere na vědomí informaci k bodu 15 ohledně žádosti na Úřad práce – VPP.


 16. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku mobilní telefon SIEMENS C70.


 17. Jednohlasně schválilo, že opravu místních komunikací v obci p.č. 569/6, 567/1, 2051, 102/1, 248/1, 2181, 1717/1 k.ú.Dyje opraví firma Gulaba Viliam, s.r.o. Dyje č.148.


 18. Bere na vědomí informaci k bodu 18 ohledně žádosti o prodloužení stavebního povolení na stavbu II/408 Dyje - průtah Chodníky SO 103 a přeložku veřejného osvětlení přechodu.


 19. Jednohlasně schválilo inovaci internetových stránek obce Dyje.


 20. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 88/4, kultura pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce
Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska