Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne30.03.2011 (31.3.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 30.3.2011 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednání.


 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, paní Lacinovou.


 3. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového odpadu - kontejneru.


 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 2544/1, p.č. 2546 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.


 5. Jednohlasně schválilo opravu děr po zimě na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr Dobšice.


 6. Jednohlasně schválilo odměnu pro paní Ivonu Bětíkovou, pracovnici OÚ.


 7. Bere na vědomí informaci k bodu 7 ohledně příspěvku na financování systému IDS JMK.


 8. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 6.352.000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.


 9. Jednohlasně schválilo přístavbu ke skladové hale III a objektu údržby a.s. Atlanta Nový Šaldorf.


 10. Jednohlasně schválilo pořízení nového Územního plánu obce Dyje.


 11. Jednohlasně schválilo uzavření pracovní smlouvy s panem Lubomírem Popelkou od 1.4.2011 do 30.9.2011, schválilo plat a odměnu.


 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně platby za vázání sbírek zákonů r.2010.


 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13 ohledně Závěrečného účtu DSO Znojemsko za rok 2010.


 14. Bere na vědomí informaci k bodu 14 ohledně opravy obecní motorové pily.


 15. Bere na vědomí informaci k bodu 15 ohledně žádosti na Úřad práce – VPP.


 16. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku mobilní telefon SIEMENS C70.


 17. Jednohlasně schválilo, že opravu místních komunikací v obci p.č. 569/6, 567/1, 2051, 102/1, 248/1, 2181, 1717/1 k.ú.Dyje opraví firma Gulaba Viliam, s.r.o. Dyje č.148.


 18. Bere na vědomí informaci k bodu 18 ohledně žádosti o prodloužení stavebního povolení na stavbu II/408 Dyje - průtah Chodníky SO 103 a přeložku veřejného osvětlení přechodu.


 19. Jednohlasně schválilo inovaci internetových stránek obce Dyje.


 20. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 88/4, kultura pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce
Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.3.2011 (23.3.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 30.3.2011 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 23.2.2011.


 2. Ověřovatelé zápisu.


 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a velkoobjemového odpadu – kontejneru.


 4. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 2544/1, p.č. 2543 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.


 5. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje po zimě kolem řeky směr Dobšice.


 6. Schválit v ZO odměnu pro paní Ivonu Bětíkovou pracovnici OÚ, kterou navrhl pan Ing. Zona.


 7. Obec v roce 2011 uhradí částku 20.700,- Kč Jihomoravskému kraji, příspěvek na financování IDS JMK.


 8. Projednat a schválit návrh Rozpočtu obce na rok 2011.


 9. Žádost a.s. Atlanta Nový Šaldorf 162, výrobní závod Dyje, o souhlas přístavby ke skladové hale III. a objektu údržby.


 10. Projednat v ZO Územní plán obce Dyje.


 11. Projednat v ZO pracovní smlouvu na dobu určitou a plat panu Lubomíru Popelkovi.


 12. Vázání Sbírek zákonů 2010 firmou CSP Plus, s.r.o. stálo 2.700,- Kč, fa č. 1120164.


 13. Projednat v ZO Závěrečný účet DSO Znojmo za rok 2010.


 14. Oprava obecní motorové pily stála 7.316,-Kč.


 15. Informace ZO ohledně žádosti na Úřad práce – VPP.


 16. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku mobilní telefon SIEMENS C70 z důvodu, že je nefunkční.


 17. Schválit v ZO, kdo opraví místní komunikace v obci p.č. 248/1, 102/1, 569/6, 567/1, 1717/1, 2181, 2051 k.ú.Dyje.


 18. Obec požádala o prodloužení stavebního povolení na stavbu II/408 Dyje – průtah, chodníky SO 103 a přeložku veřejného osvětlení přechodu do roku 2015.


 19. Projednat v ZO inovaci internetových stránek Obce Dyje.


 20. Žádost pana Milana a Květuše Kučerových, bytem Dyje č. 143, o odkoupení pozemku p.č. 88/4, kultura pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 23.2.2011 (24.2.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 23.2.2011 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Ing. Zony.

 3. Jednohlasně schválilo zakoupení pozemku p.č. 583/2, o výměře 6 m2 k.ú.Dyje, schválilo, že obec uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemku p.č. 583/2 k.ú.Dyje.

 4. Bere na vědomí informaci k bodu 4 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, kde obec dostala A – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 5. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2011.

 6. Bere na vědomí informaci k bodu 6 ohledně Silnice II/408 Dyje – průtah SO 103 chodníky.

 7. Jednohlasně schválilo zakoupení dvou ukazatelů rychlosti vozidel GEM CDU.

 8. Schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 9. Bere na vědomí informaci k bodu 9, ohledně kolik stála oprava lamp VO a lampa pro chodce.

 10. Jednohlasně schválilo soubor směrnic s platností od 1.1.2010 z důvodu přechodu na účetnictví státu.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně zaplacení poplatku firmě GORDIC.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13, ohledně kolik bude stát vybudování 4 zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích v obci.

 14. Jednohlasně schválilo zakoupení motorové sekačky na trávu.

 15. Jednohlasně schválilo pokácení 15 stromů topolu a 30 stromů akátu na p.č. 294/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Bere na vědomí informaci k bodu 16, aby si firmy vyzvedly podklady na opravu místních komunikací v obci.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska