Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.3.2011 (23.3.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 30.3.2011 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 23.2.2011.


 2. Ověřovatelé zápisu.


 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a velkoobjemového odpadu – kontejneru.


 4. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 2544/1, p.č. 2543 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.


 5. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje po zimě kolem řeky směr Dobšice.


 6. Schválit v ZO odměnu pro paní Ivonu Bětíkovou pracovnici OÚ, kterou navrhl pan Ing. Zona.


 7. Obec v roce 2011 uhradí částku 20.700,- Kč Jihomoravskému kraji, příspěvek na financování IDS JMK.


 8. Projednat a schválit návrh Rozpočtu obce na rok 2011.


 9. Žádost a.s. Atlanta Nový Šaldorf 162, výrobní závod Dyje, o souhlas přístavby ke skladové hale III. a objektu údržby.


 10. Projednat v ZO Územní plán obce Dyje.


 11. Projednat v ZO pracovní smlouvu na dobu určitou a plat panu Lubomíru Popelkovi.


 12. Vázání Sbírek zákonů 2010 firmou CSP Plus, s.r.o. stálo 2.700,- Kč, fa č. 1120164.


 13. Projednat v ZO Závěrečný účet DSO Znojmo za rok 2010.


 14. Oprava obecní motorové pily stála 7.316,-Kč.


 15. Informace ZO ohledně žádosti na Úřad práce – VPP.


 16. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku mobilní telefon SIEMENS C70 z důvodu, že je nefunkční.


 17. Schválit v ZO, kdo opraví místní komunikace v obci p.č. 248/1, 102/1, 569/6, 567/1, 1717/1, 2181, 2051 k.ú.Dyje.


 18. Obec požádala o prodloužení stavebního povolení na stavbu II/408 Dyje – průtah, chodníky SO 103 a přeložku veřejného osvětlení přechodu do roku 2015.


 19. Projednat v ZO inovaci internetových stránek Obce Dyje.


 20. Žádost pana Milana a Květuše Kučerových, bytem Dyje č. 143, o odkoupení pozemku p.č. 88/4, kultura pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 23.2.2011 (24.2.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 23.2.2011 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Ing. Zony.

 3. Jednohlasně schválilo zakoupení pozemku p.č. 583/2, o výměře 6 m2 k.ú.Dyje, schválilo, že obec uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemku p.č. 583/2 k.ú.Dyje.

 4. Bere na vědomí informaci k bodu 4 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, kde obec dostala A – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 5. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2011.

 6. Bere na vědomí informaci k bodu 6 ohledně Silnice II/408 Dyje – průtah SO 103 chodníky.

 7. Jednohlasně schválilo zakoupení dvou ukazatelů rychlosti vozidel GEM CDU.

 8. Schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 9. Bere na vědomí informaci k bodu 9, ohledně kolik stála oprava lamp VO a lampa pro chodce.

 10. Jednohlasně schválilo soubor směrnic s platností od 1.1.2010 z důvodu přechodu na účetnictví státu.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně zaplacení poplatku firmě GORDIC.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13, ohledně kolik bude stát vybudování 4 zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích v obci.

 14. Jednohlasně schválilo zakoupení motorové sekačky na trávu.

 15. Jednohlasně schválilo pokácení 15 stromů topolu a 30 stromů akátu na p.č. 294/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Bere na vědomí informaci k bodu 16, aby si firmy vyzvedly podklady na opravu místních komunikací v obci.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 23.2.2011 (16.2.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 23.2.2011 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.1.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Projednat v ZO, že obec koupí pozemek p.č. 583/2, výměra 6 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, od Českých drah, regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.
 4. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 5. Projednat v ZO žádost TJ Sokol Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2011.
 6. Informace ZO ohledně Silnice II /408 Dyje-průtah, SO 103 - chodníky.
 7. Projednat v ZO zakoupení dvou ukazatelů rychlosti vozidel GEM CDU.
 8. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191 o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.
 9. Oprava 3 lamp VO a lampy přechodu pro chodce stála 4.080,-Kč, fa č. 01/11.
 10. Schválit v ZO soubor směrnic s platností od 1.1.2010 z důvodu přechodu na účetnictví státu.
 11. Udržovací roční poplatek ve výši 10.890,-Kč, fa 2011540137 uhradila obec firmě GORDIC.
 12. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.
 13. Informace ZO, kolik bude stát vybudování 4 zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích v obci.
 14. Schválit v ZO zakoupení motorové sekačky na trávu.
 15. Projednat a schválit v ZO pokácení suchých akátů a topolů na p.č. 294/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska