Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 23.2.2011 (16.2.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 23.2.2011 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.1.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Projednat v ZO, že obec koupí pozemek p.č. 583/2, výměra 6 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, od Českých drah, regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.
 4. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 5. Projednat v ZO žádost TJ Sokol Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2011.
 6. Informace ZO ohledně Silnice II /408 Dyje-průtah, SO 103 - chodníky.
 7. Projednat v ZO zakoupení dvou ukazatelů rychlosti vozidel GEM CDU.
 8. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191 o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.
 9. Oprava 3 lamp VO a lampy přechodu pro chodce stála 4.080,-Kč, fa č. 01/11.
 10. Schválit v ZO soubor směrnic s platností od 1.1.2010 z důvodu přechodu na účetnictví státu.
 11. Udržovací roční poplatek ve výši 10.890,-Kč, fa 2011540137 uhradila obec firmě GORDIC.
 12. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.
 13. Informace ZO, kolik bude stát vybudování 4 zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích v obci.
 14. Schválit v ZO zakoupení motorové sekačky na trávu.
 15. Projednat a schválit v ZO pokácení suchých akátů a topolů na p.č. 294/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Upozornění na výši a splatnost poplatku za psa a popelnice na rok 2011 (8.2.2011)

S D Ě L E N Í


Obecní úřad upozorňuje občany, že:

Poplatek za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa, 100,- Kč.
Splatnost poplatku je do 31. března 2011.  

Poplatek za odvoz komunálního odpadu popelnic je 500,- Kč
za jednoho občana.
Splatnost poplatku je do 30.června 2011.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Dyje, nebo bezhotovostně zaslat na účet číslo 12524741/0100 KB Znojmo, variabilní symbol je datum narození poplatníka.

 
Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.1.2011 (27.1.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.1.2011 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č.14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo finanční částku 1.500,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.920,- Kč, fa č. 5/10 za opravu VO.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně proplacené faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 6. Jednohlasně schválilo vybudování 4 zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích p.č. 27/1, č. 2245, 198/1, 1717/1 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výborů a pro člena ZO.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 4 stromů akátu na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 9. Jednohlasně schválilo, že obec osloví písemně COLAS CZ, STRABAC, pana Lukáše Maršalíka, pana Gulaby na opravu místních komunikací v obci teplou balenou a penetrací.

 10. Bere na vědomí informaci k bodu 10 ohledně proplacené faktury za práci a služby internetových stránek obce Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2010.

 12. Jednohlasně schválilo Inventarizaci obce za rok 2010 ve výši 17.538.507,85 Kč.

 13. Neschválilo darování pozemku p.č. 425 k.ú.Dyje obci.

 14. Bere na vědomí informaci k bodu 14 ohledně složení povodňové komise OÚ Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo, že obec se zapojí do procesu plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku metodou komunitního plánování. Za obec v jednání pověřen starosta obce.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska