Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.1.2011 (27.1.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.1.2011 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č.14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo finanční částku 1.500,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.920,- Kč, fa č. 5/10 za opravu VO.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně proplacené faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 6. Jednohlasně schválilo vybudování 4 zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích p.č. 27/1, č. 2245, 198/1, 1717/1 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výborů a pro člena ZO.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 4 stromů akátu na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 9. Jednohlasně schválilo, že obec osloví písemně COLAS CZ, STRABAC, pana Lukáše Maršalíka, pana Gulaby na opravu místních komunikací v obci teplou balenou a penetrací.

 10. Bere na vědomí informaci k bodu 10 ohledně proplacené faktury za práci a služby internetových stránek obce Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2010.

 12. Jednohlasně schválilo Inventarizaci obce za rok 2010 ve výši 17.538.507,85 Kč.

 13. Neschválilo darování pozemku p.č. 425 k.ú.Dyje obci.

 14. Bere na vědomí informaci k bodu 14 ohledně složení povodňové komise OÚ Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo, že obec se zapojí do procesu plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku metodou komunitního plánování. Za obec v jednání pověřen starosta obce.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.1.2011 (19.1.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 26.1.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 22.12.2010.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 1.500,-Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice.
 4. Oprava dvou lamp VO stála 1.920,-Kč, fa č. 05/10.
 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2010 stála 11.300,-Kč.
 6. Projednat v ZO vybudování zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích.
 7. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru a člena ZO podle přílohy č.1 k Nařízení vlády č. 38/2003 Sb.
 8. Žádost obce o pokácení 4 stromů akátu na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní.
 9. Obec osloví písemnou formou 4 firmy na opravu místních komunikací v obci teplou balenou a penetrací.
 10. Za práci a služby spojené s provozem internetových stránek obce Dyje, obec zaplatila částku 7.452,-Kč, fa č. 11002 za rok 2010.
 11. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2010 – příjmy, výdaje.
 12. Projednat a schválit v ZO Inventarizaci obce za rok 2010.
 13. Projednat v ZO darování pozemku p.č. 425 k.ú.Dyje, o výměře 412 m2, od pana Pikarta Pavla a paní Čermákové Ivany, bytem Dyje č.33, obci.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 22.12.2010 (27.12.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č.21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2011 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo limit hotovosti v pokladně od 1.1. do 30.6. 40.000,-Kč běžného roku, od 1.7. do 31.12. 15.000,-Kč běžného roku.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH.

 6. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek p.č. 53/2, výměra 157 m2, pozemek p.č. 53/4, výměra 20 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně neschválilo otevření MŠ v Dyji z důvodu, že někteří z rodičů nedali souhlas s umístěním svého dítěte do MŠ v Dyji. Do MŠ by chodilo pouze 7 dětí.

 8. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. 248/1 od stodoly pana Bulína po RD Badinka, p.č. 102/1 od RD Pelech Josef po RD Gulaba, p.č. 569/6, p.č. 567/1, p.č. 2051 od zastávky ČAS po RD Richter k.ú.Dyje – penetrace.
  Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. 425 od RD Pikart po RD Deraha za podmínky, že pozemek p.č. 425 k.ú.Dyje bude převeden darem na obec – penetrace.

 9. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. 1717/1 před RD pana Hřebíčka, p.č. 2181 od RD pana Marušíka po hřbitov k.ú.Dyje – teplou balenou.

 10. Jednohlasně schválilo žádost obce o dotaci z Krajského úřadu JM kraje na opravu místních komunikací.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně doplácení na 1 občana, částku 81,40 Kč za odvoz popelnic.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně platby k zajištění provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

 13. Jednohlasně neschválilo pronájem obecních zemědělských pozemků – orná půda panu Martinu Hladíkovi.

 14. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2010.

 15. Jednohlasně schválilo Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Telefónica O2 pro posílení GSM signálu.

 16. Jednohlasně schválilo, že neuvolněnému starostovi a neuvolněnému místostarostovi bude poskytována odměna od ustavujícího zasedání, od 11.11.2010 a ostatním neuvolněným členům ZO od 1.1.2011.

 17. Bere na vědomí informaci k bodu 17 ohledně Závěrečného účtu DSO Znojemsko za r.2009.

 18. Bere na vědomí informaci k bodu 18 ohledně Závěrečného účtu VaK Znojemsko za r.2009.

 19. Bere na vědomí informaci k bodu 19 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce r.2010.

 20. Jednohlasně schválilo, že obec Dyje od 1.1.2011 vystoupí z DSO Znojemsko.

 21. Jednohlasně schválilo objednání přehledné mapy obce Dyje s aktualizací.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska