Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.1.2011 (19.1.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 26.1.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 22.12.2010.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 1.500,-Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice.
 4. Oprava dvou lamp VO stála 1.920,-Kč, fa č. 05/10.
 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2010 stála 11.300,-Kč.
 6. Projednat v ZO vybudování zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích.
 7. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru a člena ZO podle přílohy č.1 k Nařízení vlády č. 38/2003 Sb.
 8. Žádost obce o pokácení 4 stromů akátu na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní.
 9. Obec osloví písemnou formou 4 firmy na opravu místních komunikací v obci teplou balenou a penetrací.
 10. Za práci a služby spojené s provozem internetových stránek obce Dyje, obec zaplatila částku 7.452,-Kč, fa č. 11002 za rok 2010.
 11. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2010 – příjmy, výdaje.
 12. Projednat a schválit v ZO Inventarizaci obce za rok 2010.
 13. Projednat v ZO darování pozemku p.č. 425 k.ú.Dyje, o výměře 412 m2, od pana Pikarta Pavla a paní Čermákové Ivany, bytem Dyje č.33, obci.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 22.12.2010 (27.12.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č.21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2011 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo limit hotovosti v pokladně od 1.1. do 30.6. 40.000,-Kč běžného roku, od 1.7. do 31.12. 15.000,-Kč běžného roku.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH.

 6. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek p.č. 53/2, výměra 157 m2, pozemek p.č. 53/4, výměra 20 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně neschválilo otevření MŠ v Dyji z důvodu, že někteří z rodičů nedali souhlas s umístěním svého dítěte do MŠ v Dyji. Do MŠ by chodilo pouze 7 dětí.

 8. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. 248/1 od stodoly pana Bulína po RD Badinka, p.č. 102/1 od RD Pelech Josef po RD Gulaba, p.č. 569/6, p.č. 567/1, p.č. 2051 od zastávky ČAS po RD Richter k.ú.Dyje – penetrace.
  Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. 425 od RD Pikart po RD Deraha za podmínky, že pozemek p.č. 425 k.ú.Dyje bude převeden darem na obec – penetrace.

 9. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. 1717/1 před RD pana Hřebíčka, p.č. 2181 od RD pana Marušíka po hřbitov k.ú.Dyje – teplou balenou.

 10. Jednohlasně schválilo žádost obce o dotaci z Krajského úřadu JM kraje na opravu místních komunikací.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně doplácení na 1 občana, částku 81,40 Kč za odvoz popelnic.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně platby k zajištění provozu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

 13. Jednohlasně neschválilo pronájem obecních zemědělských pozemků – orná půda panu Martinu Hladíkovi.

 14. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2010.

 15. Jednohlasně schválilo Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Telefónica O2 pro posílení GSM signálu.

 16. Jednohlasně schválilo, že neuvolněnému starostovi a neuvolněnému místostarostovi bude poskytována odměna od ustavujícího zasedání, od 11.11.2010 a ostatním neuvolněným členům ZO od 1.1.2011.

 17. Bere na vědomí informaci k bodu 17 ohledně Závěrečného účtu DSO Znojemsko za r.2009.

 18. Bere na vědomí informaci k bodu 18 ohledně Závěrečného účtu VaK Znojemsko za r.2009.

 19. Bere na vědomí informaci k bodu 19 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce r.2010.

 20. Jednohlasně schválilo, že obec Dyje od 1.1.2011 vystoupí z DSO Znojemsko.

 21. Jednohlasně schválilo objednání přehledné mapy obce Dyje s aktualizací.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 22.12.2010 (15.12.2010)

P O Z V Á N K Ana zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 22.12.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.11.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit pravidla Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2011.

 4. Schválit v ZO limit hotovosti v pokladně od 1.1.  do 30.6.  40. tis. Kč, běžného roku, od 1.7. do 31.12.  15 tis. Kč, běžného roku a platí pro období 2011-2014.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH.

 6. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek  p.č. 53/2, výměra 157 m2, kultura zahrada a pozemek p.č. 53/4, výměra 20 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje.

 7. Projednat informaci v ZO ohledně MŠ v Dyji.

 8. Projednat v ZO, že obec v roce 2011 opraví místní komunikace p.č. 248/1 – Badinka,  p.č. 102/1 od RD Pelech Josef po RD Gulaba, od zastávky ČAS po RD Richter, od RD Pikart po RD Deraha k.ú.Dyje – penetrace.

 9. Projednat v ZO, že obec v roce 2011 opraví místní komunikaci p.č. 1717/1 k.ú.Dyje před RD pana Hřebíčka, p.č. 2181 od RD pana Marušíka po hřbitov – teplou balenou.

 10. Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, o dotaci na opravu místních komunikací v obci na r. 2011 teplou balenou a na penetraci.

 11. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 81,40 Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic.

 12. Obec uhradila JM kraji částku 11.330,-Kč k zajištění provozu IDS (Integrovaný dopravní systém) Jihomoravského kraje za dopravní obslužnost.

 13. Žádost pana Martina Hladíka, bytem Dyje 127, o pronájem obecních zemědělských pozemků – orná půda.

 14. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č.3/2010.

 15. Projednat a schválit v ZO nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Telefónica O2 Czech Republik, a.s. Praha 4.

 16. Schválit v ZO doplnění usnesení č. 19 ze dne 24.11.2010, že neuvolněnému starostovi a neuvolněnému místostarostovi bude poskytována měsíční odměna od ustavujícího zasedání 11.11.2010 a ostatním neuvolněným členům ZO od 1.1.2011.

 17. Projednat v ZO Závěrečný účet DSO Znojemsko za r. 2009 (Dobrovolný svazek obcí).

 18. Projednat v ZO Závěrečný účet VaK Znojemsko (Vodovody a kanalizace) za rok 2009.

 19. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce za r.2010.

 20. Projednat a schválit v ZO, že obec Dyje vystoupí z DSO (Dobrovolného svazku obcí) Znojemsko od 1.1.2011.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska