Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 22.12.2010 (15.12.2010)

P O Z V Á N K Ana zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 22.12.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.11.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit pravidla Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2011.

 4. Schválit v ZO limit hotovosti v pokladně od 1.1.  do 30.6.  40. tis. Kč, běžného roku, od 1.7. do 31.12.  15 tis. Kč, běžného roku a platí pro období 2011-2014.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH.

 6. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek  p.č. 53/2, výměra 157 m2, kultura zahrada a pozemek p.č. 53/4, výměra 20 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje.

 7. Projednat informaci v ZO ohledně MŠ v Dyji.

 8. Projednat v ZO, že obec v roce 2011 opraví místní komunikace p.č. 248/1 – Badinka,  p.č. 102/1 od RD Pelech Josef po RD Gulaba, od zastávky ČAS po RD Richter, od RD Pikart po RD Deraha k.ú.Dyje – penetrace.

 9. Projednat v ZO, že obec v roce 2011 opraví místní komunikaci p.č. 1717/1 k.ú.Dyje před RD pana Hřebíčka, p.č. 2181 od RD pana Marušíka po hřbitov – teplou balenou.

 10. Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, o dotaci na opravu místních komunikací v obci na r. 2011 teplou balenou a na penetraci.

 11. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 81,40 Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic.

 12. Obec uhradila JM kraji částku 11.330,-Kč k zajištění provozu IDS (Integrovaný dopravní systém) Jihomoravského kraje za dopravní obslužnost.

 13. Žádost pana Martina Hladíka, bytem Dyje 127, o pronájem obecních zemědělských pozemků – orná půda.

 14. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č.3/2010.

 15. Projednat a schválit v ZO nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Telefónica O2 Czech Republik, a.s. Praha 4.

 16. Schválit v ZO doplnění usnesení č. 19 ze dne 24.11.2010, že neuvolněnému starostovi a neuvolněnému místostarostovi bude poskytována měsíční odměna od ustavujícího zasedání 11.11.2010 a ostatním neuvolněným členům ZO od 1.1.2011.

 17. Projednat v ZO Závěrečný účet DSO Znojemsko za r. 2009 (Dobrovolný svazek obcí).

 18. Projednat v ZO Závěrečný účet VaK Znojemsko (Vodovody a kanalizace) za rok 2009.

 19. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce za r.2010.

 20. Projednat a schválit v ZO, že obec Dyje vystoupí z DSO (Dobrovolného svazku obcí) Znojemsko od 1.1.2011.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr obce o dočasné užívání (25.11.2010)
V Dyji, 26.11.2010


ZÁMĚR OBCE DYJE 1. dočasné užívání 1 m2 půdy a 1 m2 střechy budovy obecního úřadu na parcele č. 568 k.ú.Dyje

 2. pro společnost Telefónica O2 ČR, a.s.

 3. za účelem umístění instalace a provozování zařízení pro posílení GSM signálu v dané lokalitěBližší informace na tel 515234410 nebo v kanceláři Obecního úřadu Dyje.S t a n ě k   Jiří
 starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 24.11.2010 (25.11.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 24.11.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana ing. Zony.

 3. Jednohlasně schválilo zapisovatelku ZO paní Ivonu Bětíkovou.

 4. Jednohlasně schválilo Jednací řád ZO Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo inventární komisi a jim ukládá, aby provedli inventarizaci fyzickou do 31.12.2010, inventarizaci dokladovou do 15.1.2011.

 6. Schválilo předsedy a členy finančního, kontrolního a dopravního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo výkonnostní odměnu za 1 odpracovanou hodinu 10,- Kč panu Jiřímu Žirkovi a starostovi dává pravomoc rozhodovat o vyplacené odměně.

 8. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 9. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci na rok 2011.

 10. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany – jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1000,-Kč pro občany 90. let a výše.

 11. Jednohlasně schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje ve věci projednání přestupků.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12, ohledně kolik stál materiál na zimní posyp místních komunikací.

 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13, ohledně kolik stála oprava 4 lamp VO.

 14. Jednohlasně schválilo prodej pozemků p.č. 53/4, výměra 20 m2; p.č. 53/2, výměra 157 m2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 15. Jednohlasně schválilo, že projednání bodu č. 15 ohledně otevření MŠ v obci se projedná na příštím zasedání ZO dne 22.12.2010.

 16. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu pana Jiřího Staňka 8000,-Kč hrubého měsíčně. Když se zvedne minimální mzda, o to se zvedne odměna starostovi.

 17. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarosty pana ing. Valerije Krejčího 6.870,-Kč hrubého měsíčně.

 18. Schválilo odměny pro předsedy výboru 1520,-Kč hrubého měsíčně, pro členy ZO 280,- Kč hrubého měsíčně.

 19. Schválilo, že předsedové výboru a neuvolnění členové ZO budou dostávat odměnu od 1.1.2011.

 20. Bere na vědomí informaci k bodu 20 ohledně platby věcného břemena – stavba plynofikace obce pod tratí.

 21. Bere na vědomí informaci k bodu 21 ohledně platby odvozu 2 velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu.

 22. Bere na vědomí informaci k bodu 22 ohledně platby odvozu nebezpečného odpadu.

 23. Jednohlasně schválilo návrh smlouvy na odbornou pomoc uzavřenou mezi Obcí Dyje, Městským úřadem Znojmo a URABNISMUSEM ARCHITEKTURA DESIGN-STUDIO spol. s r.o Brno ohledně zpracování Změny č. 4 ÚPO Dyje.

 24. Bere na vědomí informaci k bodu 24 ohledně platby odvozu komunálního odpadu ze hřbitova.

 25. Jednohlasně schválilo společnosti Telefónica O2 ČR, a.s. zbudovat základnovou stanici veřejné komunikační sítě na budově OÚ.

 26. Jednohlasně schválilo dočasné užívání 1 m2 půdy, 1 m2 střechy budovy OÚ, p.č. 568 k.ú.Dyje společnosti Telefónica O2 ČR, a.s. za účelem umístění instalace a provozování zařízení pro posílení GSM signálu v dané lokalitě.

 27. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.

 28. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 29. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 30. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad pro zastupitele obce v souladu s vyhláškou o poskytování cestovních náhrad platnou pro daný rok.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska