Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Záměr obce o dočasné užívání (25.11.2010)
V Dyji, 26.11.2010


ZÁMĚR OBCE DYJE 1. dočasné užívání 1 m2 půdy a 1 m2 střechy budovy obecního úřadu na parcele č. 568 k.ú.Dyje

 2. pro společnost Telefónica O2 ČR, a.s.

 3. za účelem umístění instalace a provozování zařízení pro posílení GSM signálu v dané lokalitěBližší informace na tel 515234410 nebo v kanceláři Obecního úřadu Dyje.S t a n ě k   Jiří
 starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 24.11.2010 (25.11.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 24.11.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana ing. Zony.

 3. Jednohlasně schválilo zapisovatelku ZO paní Ivonu Bětíkovou.

 4. Jednohlasně schválilo Jednací řád ZO Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo inventární komisi a jim ukládá, aby provedli inventarizaci fyzickou do 31.12.2010, inventarizaci dokladovou do 15.1.2011.

 6. Schválilo předsedy a členy finančního, kontrolního a dopravního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo výkonnostní odměnu za 1 odpracovanou hodinu 10,- Kč panu Jiřímu Žirkovi a starostovi dává pravomoc rozhodovat o vyplacené odměně.

 8. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 9. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci na rok 2011.

 10. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany – jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1000,-Kč pro občany 90. let a výše.

 11. Jednohlasně schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje ve věci projednání přestupků.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12, ohledně kolik stál materiál na zimní posyp místních komunikací.

 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13, ohledně kolik stála oprava 4 lamp VO.

 14. Jednohlasně schválilo prodej pozemků p.č. 53/4, výměra 20 m2; p.č. 53/2, výměra 157 m2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 15. Jednohlasně schválilo, že projednání bodu č. 15 ohledně otevření MŠ v obci se projedná na příštím zasedání ZO dne 22.12.2010.

 16. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu pana Jiřího Staňka 8000,-Kč hrubého měsíčně. Když se zvedne minimální mzda, o to se zvedne odměna starostovi.

 17. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarosty pana ing. Valerije Krejčího 6.870,-Kč hrubého měsíčně.

 18. Schválilo odměny pro předsedy výboru 1520,-Kč hrubého měsíčně, pro členy ZO 280,- Kč hrubého měsíčně.

 19. Schválilo, že předsedové výboru a neuvolnění členové ZO budou dostávat odměnu od 1.1.2011.

 20. Bere na vědomí informaci k bodu 20 ohledně platby věcného břemena – stavba plynofikace obce pod tratí.

 21. Bere na vědomí informaci k bodu 21 ohledně platby odvozu 2 velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu.

 22. Bere na vědomí informaci k bodu 22 ohledně platby odvozu nebezpečného odpadu.

 23. Jednohlasně schválilo návrh smlouvy na odbornou pomoc uzavřenou mezi Obcí Dyje, Městským úřadem Znojmo a URABNISMUSEM ARCHITEKTURA DESIGN-STUDIO spol. s r.o Brno ohledně zpracování Změny č. 4 ÚPO Dyje.

 24. Bere na vědomí informaci k bodu 24 ohledně platby odvozu komunálního odpadu ze hřbitova.

 25. Jednohlasně schválilo společnosti Telefónica O2 ČR, a.s. zbudovat základnovou stanici veřejné komunikační sítě na budově OÚ.

 26. Jednohlasně schválilo dočasné užívání 1 m2 půdy, 1 m2 střechy budovy OÚ, p.č. 568 k.ú.Dyje společnosti Telefónica O2 ČR, a.s. za účelem umístění instalace a provozování zařízení pro posílení GSM signálu v dané lokalitě.

 27. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.

 28. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 29. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 30. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad pro zastupitele obce v souladu s vyhláškou o poskytování cestovních náhrad platnou pro daný rok.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.11.2010 (16.11.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 24.11.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.8.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit zapisovatelku ZO.

 4. Schválení Jednacího řádu ZO.

 5. Ustavení inventární komise na rok 2010. Inventarizace fyzická bude provedena do 31.12.2010 a inventarizace dokladová bude provedena do 15.1.2011.

 6. Zřízení finančního, kontrolního a dopravního výboru.

 7. Projednat a odsouhlasit v ZO panu Jiřímu Žirkovi, pracovníkovi OÚ výkonnostní odměnu za 1 odpracovanou hodinu 10,-Kč.

 8. Projednat v ZO a schválit uzavření Dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 9. Žádost na Úřad práce o jednoho pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2011.

 10. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty: 60., 70., 75. let, od 80. roků každý rok a 90. let výše dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.

 11. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje ve věci projednávání přestupků.

 12. Materiál na zimní posyp místních komunikací stál 9.521,-Kč.

 13. Oprava 4 lamp VO stála 3.840,-Kč, fa č. 02/10.

 14. Žádost pana Ladislava a Ludmily Běhalových, bytem Dyje č. 18, o koupi pozemku p.č. 53/4, o výměře 20 m2, p.č. 53/2, o výměře 157 m2 k.ú.Dyje, které vznikly z GP 1717/1 k.ú.Dyje, z obecního pozemku.

 15. Projednat a schválit v ZO otevření mateřské školky v obci.

 16. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 17. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu obce pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 18. Projednat v ZO odměny pro předsedy výborů a neuvolněné členy ZO podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 19. Projednat a schválit v ZO, že předsedové výboru a neuvolnění členové ZO budou dostávat odměnu od 1.1.2011.

 20. Obec zaplatila za věcné břemeno – stavby plynofikace obce pod tratí, 12.960,-Kč, fa č. 8010059031.

 21. Odvoz dvou velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu o parčíku a obecního úřadu stál 6.757,-Kč, fa č. 0741001081.

 22. Odvoz nebezpečného odpadu stál 4.048,-Kč, fa č. 0741001080.

 23. Projednat a schválit v ZO návrh smlouvy na odbornou pomoc uzavřenou mezi objednavatelem Obcí Dyje, pořizovatelem Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, zhotovitelem URABNISMUS ARCHITEKTURA DESIGN – STUDIO, spol. s r.o., Mošnova 3, Brno ohledně zpracování Změny č. 4 ÚPO Dyje pro řešení území, pro vedení koridoru silnice I/53 Znojmo-Pohořelice.

 24. Odvoz komunálního odpadu – kontejneru ze hřbitova stál 4.910,-Kč, fa č. 0741001135.

 25. Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zbudovat novou základovou stanici veřejné komunikační sítě na budově OÚ Dyje.

 26. Projednat a schválit v ZO Záměr obce o pronájmu části půdy a střechy v budově OÚ, p.č. 568 k.ú.Dyje společnosti Telefónica O2 CZ, a.s. za účelem umístění instalace a provozování zařízení pro posílení GSM signálu v dané lokalitě.

 27. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.

 28. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 29. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 30. Projednat a schválit v ZO úhradu cestovních náhrad pro zastupitele obce, v souladu s vyhláškou o poskytování cestovních náhrad platnou pro daný rok.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska