Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.11.2010 (16.11.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 24.11.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.8.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit zapisovatelku ZO.

 4. Schválení Jednacího řádu ZO.

 5. Ustavení inventární komise na rok 2010. Inventarizace fyzická bude provedena do 31.12.2010 a inventarizace dokladová bude provedena do 15.1.2011.

 6. Zřízení finančního, kontrolního a dopravního výboru.

 7. Projednat a odsouhlasit v ZO panu Jiřímu Žirkovi, pracovníkovi OÚ výkonnostní odměnu za 1 odpracovanou hodinu 10,-Kč.

 8. Projednat v ZO a schválit uzavření Dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 9. Žádost na Úřad práce o jednoho pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2011.

 10. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty: 60., 70., 75. let, od 80. roků každý rok a 90. let výše dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.

 11. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje ve věci projednávání přestupků.

 12. Materiál na zimní posyp místních komunikací stál 9.521,-Kč.

 13. Oprava 4 lamp VO stála 3.840,-Kč, fa č. 02/10.

 14. Žádost pana Ladislava a Ludmily Běhalových, bytem Dyje č. 18, o koupi pozemku p.č. 53/4, o výměře 20 m2, p.č. 53/2, o výměře 157 m2 k.ú.Dyje, které vznikly z GP 1717/1 k.ú.Dyje, z obecního pozemku.

 15. Projednat a schválit v ZO otevření mateřské školky v obci.

 16. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 17. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu obce pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 18. Projednat v ZO odměny pro předsedy výborů a neuvolněné členy ZO podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 19. Projednat a schválit v ZO, že předsedové výboru a neuvolnění členové ZO budou dostávat odměnu od 1.1.2011.

 20. Obec zaplatila za věcné břemeno – stavby plynofikace obce pod tratí, 12.960,-Kč, fa č. 8010059031.

 21. Odvoz dvou velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu o parčíku a obecního úřadu stál 6.757,-Kč, fa č. 0741001081.

 22. Odvoz nebezpečného odpadu stál 4.048,-Kč, fa č. 0741001080.

 23. Projednat a schválit v ZO návrh smlouvy na odbornou pomoc uzavřenou mezi objednavatelem Obcí Dyje, pořizovatelem Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, zhotovitelem URABNISMUS ARCHITEKTURA DESIGN – STUDIO, spol. s r.o., Mošnova 3, Brno ohledně zpracování Změny č. 4 ÚPO Dyje pro řešení území, pro vedení koridoru silnice I/53 Znojmo-Pohořelice.

 24. Odvoz komunálního odpadu – kontejneru ze hřbitova stál 4.910,-Kč, fa č. 0741001135.

 25. Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zbudovat novou základovou stanici veřejné komunikační sítě na budově OÚ Dyje.

 26. Projednat a schválit v ZO Záměr obce o pronájmu části půdy a střechy v budově OÚ, p.č. 568 k.ú.Dyje společnosti Telefónica O2 CZ, a.s. za účelem umístění instalace a provozování zařízení pro posílení GSM signálu v dané lokalitě.

 27. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.

 28. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 29. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 30. Projednat a schválit v ZO úhradu cestovních náhrad pro zastupitele obce, v souladu s vyhláškou o poskytování cestovních náhrad platnou pro daný rok.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 11.11.2010 (12.11.2010)

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dyje, konaného dne 11.11.2010 v 17.00 hodin v kanceláři obecního úřadu:- starostou obce Dyje byl zvolen               pan  Jiří  S t a n ě k
- místostarostou obce Dyje byl zvolen      pan  ing. Valerij   K r e j č í

- příští zasedání zastupitelstva obce Dyje bude dne 24.11.2010 v 17.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.


Ing. Valerij Krejčí
místostarosta obce
Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na ustavující zasedání ZO dne 11.11.2010 (3.11.2010)

P O Z V Á N K Ana ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek,
dne 11.11.2010 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dyji, kde
proběhne volba starosty a místostarosty.

Program:
 1. Zahájení

 2. Volba mandátové komise a volební a návrhové komise

 3. Zpráva mandátové komise

 4. Slib členů zastupitelstva obce

 5. Volby orgánů zastupitelstva obce

 6. Projev starosty obce

 7. Diskuse

 8. Usnesení

 9. ZávěrV Dyji, dne 3.11.2010

Jiří   S t a n ě k
starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska