Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.9.2010 (30.9.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 29.9.2010 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Popelky.

 3. Jednohlasně schválilo proplacení fa č. FVJ010168 částku 14.081,- Kč za montáž dopravních značek na místních komunikací p.č. 198/1, p.č. 212 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo postavení nářaďovny o rozměrech 4 x 4 m na p.č. 310/1 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku sekačku VARI.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně Zprávy o výsledku finančního a kontrolního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3571/2010 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 20 stromů akátu  - náletů na p.č. 2216 k.ú.Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do ZO, které se konají 15. a 16. října 2010.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, as Čes.Budějovice ohledně přípojky NN na p.č. 104 k.ú.Dyje.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2010.

 13. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 53/4, 53/2 k.ú.Dyje, které vznikly z GP 1717/1 k.ú.Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů smrku na p.č. 191/2 k.ú.Dyje.


 15. Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

  Ing. Krejčí  V a l e r i j                                   Jiří   S t a n ě k
  místostarosta obce                                      starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.9.2010 (22.9.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 29.9.2010 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.8.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO fa č.  FVJ 010168, částku 14.081,-Kč za montáž dopravních značek na místní komunikaci p.č. 198/1 a p.č. 212 k.ú.Dyje.

 4. Žádost paní Hany Formánkové, bytem Havlíčkova 1271/2, 664 51 Šlapanice, o postavení nářaďovny o rozměrech 4x4 m na p.č. 310/1 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 5. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku sekačku s motorem VARI,  r.v. 2001.

 6. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 7. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 3571/2010 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností.

 8. Žádost pana Ivana Požára, bytem Dyje 156, o pokácení 20 stromů akátu – nálety na p.č. 2216 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 9. Členy okrskové volební komise obce Dyje pro volby do zastupitelstva obce, které se konají 15. a 16. října 2010, jsou:
  paní Lenka Pavlačková, slečna Blanka Jančová, paní Hana Jančová, paní Marie Žilincová, paní Jana Staňková.

 10. Schválit v ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Čes. Budějovice ohledně přípojky NN na p.č. 104 k.ú.Dyje.

 11. Dne 14.9.2010 došla na účet obce dotace z PRV, částka 160.000,-Kč od Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2010.


Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.8.2010 (26.8.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 25.8.2010 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č.6.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana ing. Krejčího.

 3. Jednohlasně schválilo měsíční nájem 500,-Kč od 1. 9. 2010 za pronájem nebytových místností za účelem provozování kadeřnických služeb.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi subjekty: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1 a Obcí Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo pokácení 10 stromů topolu a 80 stromů akátu  na p.č. 294/1  k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo 3 protlaky pod místní komunikací p.č.104 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska