Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.6.2010 (2.7.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 30.6.2010 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem  pozemku p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, o výměře 16 m2.

 4. Jednohlasně schvaluje záměr obce převést bezúplatně pozemek p.č. 1953 k.ú.Dyje, o výměře 1 374 m2 Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, Brno.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 6. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi VPP.

 7. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku na p.č. 570 k.ú.Dyje,  která je obecní.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně, kolik stálo posezení s důchodci.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Jednohlasně schválilo proplacení částky 287.890,-Kč, fa č. 10021 za výměnu rozvodů ústředního topení a stávajících radiátorů.

 11. Jednohlasně schválilo na volební období 2010-2014 sedm členů ZO.

 12. Jednohlasně schválilo, že Inženýrské stavby Znojmo, Oblekovice 362, opraví místní komunikaci p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, kde vytéká spodní voda.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 14.400,- Kč, fa č. 110045 za Změnu č.3A ÚPO Dyje, II. etapa – čistopis.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr obce: bezúplatný převod pozemku p.č. 1953 k.ú.Dyje (2.7.2010)
V Dyji, 1.7.2010

ZÁMĚR OBCE DYJE


Obec Dyje bezúplatně převede (daruje):

pozemek p.č. KN 1953 k.ú.Dyje
výměra 1374 m2, ostatní plocha – silnice,
do vlastnictví:

Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, Brno, IČ 70932581


Bližší informace na telefonním čísle 515234410, e-mail: obecdyje@volny.cz.
Uzavření darovací smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva obce Dyje dle §85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
S t a n ě k   Jiří
starosta obce

Vyvěšeno :     2.7.2010

Sňato :         19.7.2010

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.6.2010 (24.6.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 30.6.2010 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.5.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Marcely Mariášové, bytem Riegrova 49, Znojmo 669 02, o pronájem 16 m2 z p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 4. Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupená panem Jaroslavem Charvátem, oblast Znojmo, o bezúplatný převod p.č. 1953 k.ú.Dyje, která je obecní.

 5. Informace ZO ohledně výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Dyje, které se konaly 28.-29. května 2010.

 6. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi VPP, panu Lubomíru Popelkovi.

 7. Žádost obce o pokácení 1 stromu smrku na p.č. 570 k.ú.Dyje, která je obecní.

 8. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

 9. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Výměna rozvodů ústředního topení a stávajících radiátorů v celé budově OÚ stála 287.890,-Kč, fa č. 10021.

 11. Stanovit počet členů do zastupitelstva obce na volební období 2010-2014.

 12. Inženýrské stavby s.r.o. Znojmo, Oblekovice 362, opraví místní komunikaci p.č. 1717 k.ú.Dyje, před RD paní Matulové, kde vytéká spodní voda.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska