Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.5.2010 (27.5.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 26.5.2010 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 11.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Popelku.

 3. Schválilo Konvenci integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

 4. Schválilo Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje částku 3.000 Kč na Dětský den.

 6. Jednohlasně schválilo dotaci ve výši 160.000 Kč od Krajského úřadu JMK, z Programu rozvoje venkova na opravu chodníků v obci u místních komunikací p.č. 198/1 a p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo zaměření a vytyčení pozemku p.č. 129 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Jednohlasně schválilo nabídnutí k pronájmu 16 m2 pozemku z p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2010.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně podepsané Darovací smlouvy na pozemek p.č. 294/1 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo Usnesení o vydání Změny č.3A ÚPO Dyje:
  část I. – ověření Změny č.3A ÚPO Dyje, část II. – informace o návrhu pořizovatele, část III. – vydání, část IV. – úkoly v působnosti správního orgánu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.5.2010 (19.5.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 26.5.2010 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.4.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Konvenci integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

 4. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku na děti na Dětský den.

 6. Schválit v ZO, že obci byla schválena dotace ve výši 160.000 Kč od Jihomoravského kraje z Programu rozvoje venkova na opravu chodníků v obci u místních komunikací p.č. 198/1, p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 7. Schválit v ZO, že obec nechá zaměřit a vytyčit p.č. 129 k.ú.Dyje, která je obecní.

 8. Žádost paní Marcely Mariášové, bytem Riegrova 49, Znojmo, o pronájem 16 m2 z p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 9. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2010.

 10. Informace ZO, že Obec Dyje podepsala Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem ohledně pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 28.4.2010 (30.4.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.4.2010 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 11, 12, 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Žaludka, paní Brettschneiderovou.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, výměra 60 m2.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 306.888,-Kč, fa č. 2100298 za výměnu všech oken na budově OÚ.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně výsledků přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.

 6. Jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce Dyje za rok 2009, jehož součástí je Zpráva o hospodaření obce za rok 2009. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2009.

 9. Jednohlasně schválilo, že firma Jiří Mrázek, Plyn-topení-voda, Hodonice provede výměnu rozvodů ústředního topení a stávajících radiátorů v celé budově OÚ.

 10. Jednohlasně schválilo opravu chodníku před vchodem hostince Na Růžku.

 11. Jednohlasně schválilo Dohodu o sdružení finančních prostředků na rozšíření vodovodu řád A1.1. uzavřenou mezi Obcí Dyje a investory RD, kromě bodu č. IV, který se vypustí z dohody.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o investiční dotaci uzavřenou mezi Zájmovým sdružením obcí Vodovody a kanalizace a Obcí Dyje, ohledně společného financování stavby „Rozšíření vodovodu v obci Dyje, řád A1.1.“

 13. Jednohlasně schválilo výstavbu dřevěného přístřešku s plechovou krytinou 5 x 6 m na p.č. 2163 k.ú.Dyje.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně členů OVK obce Dyje pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska