Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Usnesení ZO ze dne 31.3.2010 (2.4.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 31.3.2010 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16, 17.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana ing. Krejčího.

 3. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového odpadu - kontejneru.

 4. Bere na vědomí informaci ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zapisovatelky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 6. Jednohlasně schválilo plat panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi VPP.

 7. Jednohlasně schválilo opravu děr po zimě na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr Dobšice.

 8. Jednohlasně schválilo schodkový Rozpočet obce Dyje na r.2010 ve výši 7.902.700 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 9. Jednohlasně schválilo vybudování zpomalovacího retardéru MP-5 na místní komunikaci p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, v zatáčce u RD pana Ivana Požára.

 10. Jednohlasně schválilo Rozpočtový výhled obce Dyje na r. 2011-2013.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 2.880,-Kč, fa č. 01/10 za opravu 3 lamp VO.

 12. Jednohlasně schválilo nabídnutí k pronájmu 60 m2 pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje. Cena za 1 m2 je 2,- Kč.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes.Budějovice, na pozemky p.č. 2103, 2104, 2105, 2181, 2184, 2316, 2317 k.ú.Dyje.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně platby za vázání Sbírek zákonů r.2009.

 15. Jednohlasně schválilo pořízení zadání Změny č. 4 ÚPO Dyje.

 16. Jednohlasně schválilo rekonstrukci ústředního vytápění v celé budově OÚ.

 17. Jednohlasně schválilo změnu stavby příjezdové komunikace k objektu skladu, k p.č. 622/4 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří  S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.3.2010 (26.3.2010)

P O Z V Á N K Ana zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 31.3.2010 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.2.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového odpadu – kontejneru.

 4. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010, které se konají ve dnech 28.-29.května 2010, bude šest.

 5. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro obec Dyje pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 28.-29.května 2010, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 6. Projednat v ZO plat panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi na VPP v obci.

 7. Projednat v ZO, která firma opraví díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje po zimě, kolem řeky směrem na Dobšice.

 8. Projednat a schválit návrh rozpočtu obce na r. 2010.

 9. Projednat v ZO vybudování zpomalovacího retardéru MP-5 na místní komunikaci p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, v zatáčce u RD pana Ivana Požára.

 10. Schválit v ZO Rozpočtový výhled obce Dyje na r. 2011-2013.

 11. Oprava 3 lamp VO stála 2.880,-Kč, fa č. 01/10.

 12. Žádost slečny Vlasty Kratochvílové, bytem Dyje č.57, o pronájem 60 m2 pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, před mým rodinným domkem.

 13. Schválit v ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes.Budějovice na pozemky p.č. 2103, 2104, 2105, 2181, 2184, 2316 a 2317 k.ú.Dyje.

 14. Vázání Sbírek zákonů r. 2009 firmou CSP Plus, s.r.o. Znojmo, stálo 3.240,-Kč, fa č. 1020204.

 15. Schválit v ZO pořízení Zadání Změny č.4 ÚPO Dyje.Jiří  S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 24.2.2010 (26.2.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 24.2.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13, 14, 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Popelky, pana Kúřila.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně zveřejnění výzvy na opravu chodníků v obci  u p.č. 198/1, p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2010.

 5. Jednohlasně schválilo umístění na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje, v úseku od kostela po RD paní Aleny Vaškových, dopravní značení „Zákaz stání“ v obou směrech.

 6. Jednohlasně schválilo vodorovné značení „Vyhrazené parkoviště pro invalidy“ na p.č. 212 k.ú.Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně pracovníka VPP.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zaplacení poplatku firmě GORDIC s.r.o.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 10. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, kde obec dostala A.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně uhrazené částky 20.000 Kč za projednání přestupků.

 14. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu jabloně na p.č. 233 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci rodinného domu na p.č. 2069/1 k.ú.Dyje. Odvod odpadních vod bude řešen u územního řízení.

 16. Jednohlasně schválilo, že chodníky v obci u p.č. 198/1 (od fary po RD Marušík), u p.č. 1717/1 (od telefonní budky po RD Veselý A.) k.ú.Dyje, opraví firma COLAS CZ a.s.

 17. Jednohlasně schválilo výměnu všech zbylých oken za plastová na budově OÚ firmou H+M spol. s r.o., 8.května 122, Kuchařovice.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce
Jiří   S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska