Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.3.2010 (26.3.2010)

P O Z V Á N K Ana zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 31.3.2010 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.2.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového odpadu – kontejneru.

 4. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010, které se konají ve dnech 28.-29.května 2010, bude šest.

 5. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro obec Dyje pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 28.-29.května 2010, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 6. Projednat v ZO plat panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi na VPP v obci.

 7. Projednat v ZO, která firma opraví díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje po zimě, kolem řeky směrem na Dobšice.

 8. Projednat a schválit návrh rozpočtu obce na r. 2010.

 9. Projednat v ZO vybudování zpomalovacího retardéru MP-5 na místní komunikaci p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, v zatáčce u RD pana Ivana Požára.

 10. Schválit v ZO Rozpočtový výhled obce Dyje na r. 2011-2013.

 11. Oprava 3 lamp VO stála 2.880,-Kč, fa č. 01/10.

 12. Žádost slečny Vlasty Kratochvílové, bytem Dyje č.57, o pronájem 60 m2 pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, před mým rodinným domkem.

 13. Schválit v ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes.Budějovice na pozemky p.č. 2103, 2104, 2105, 2181, 2184, 2316 a 2317 k.ú.Dyje.

 14. Vázání Sbírek zákonů r. 2009 firmou CSP Plus, s.r.o. Znojmo, stálo 3.240,-Kč, fa č. 1020204.

 15. Schválit v ZO pořízení Zadání Změny č.4 ÚPO Dyje.Jiří  S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 24.2.2010 (26.2.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 24.2.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13, 14, 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Popelky, pana Kúřila.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně zveřejnění výzvy na opravu chodníků v obci  u p.č. 198/1, p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2010.

 5. Jednohlasně schválilo umístění na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje, v úseku od kostela po RD paní Aleny Vaškových, dopravní značení „Zákaz stání“ v obou směrech.

 6. Jednohlasně schválilo vodorovné značení „Vyhrazené parkoviště pro invalidy“ na p.č. 212 k.ú.Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně pracovníka VPP.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zaplacení poplatku firmě GORDIC s.r.o.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 10. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, kde obec dostala A.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně uhrazené částky 20.000 Kč za projednání přestupků.

 14. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu jabloně na p.č. 233 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci rodinného domu na p.č. 2069/1 k.ú.Dyje. Odvod odpadních vod bude řešen u územního řízení.

 16. Jednohlasně schválilo, že chodníky v obci u p.č. 198/1 (od fary po RD Marušík), u p.č. 1717/1 (od telefonní budky po RD Veselý A.) k.ú.Dyje, opraví firma COLAS CZ a.s.

 17. Jednohlasně schválilo výměnu všech zbylých oken za plastová na budově OÚ firmou H+M spol. s r.o., 8.května 122, Kuchařovice.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce
Jiří   S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.2.2010 (17.2.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 24.2.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.1.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Informace ZO, že obec zveřejnila Výzvu na ÚD a e-desku na opravu chodníků v obci u p.č. 198/1k.ú.Dyje, od kostela po RD pana Marušíka, u p.č. 1717/1 k.ú.Dyje od telefonní budky po RD pan Veselého Antonína.
 4. Projednat v ZO žádost TJ Sokol Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2010.
 5. Projednat v ZO, že obec umístí na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje v úseku od kostela po RD paní Aleny Vaškových dopravní značení „Zákaz státní“ v obou směrech. Na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje nechá obec vyznačit vodorovné značení „Vyhrazené parkoviště pro invalidy“.
 6. Pan Popelka Lubomír bude zaměstnán pod obecním úřadem na VPP v obci v roce 2010.
 7. Udržovací roční poplatek ve výši 10.890,-Kč, fa č. 2010540154 uhradila obec firmě Gordic, s.r.o.
 8. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2010 stála 16.370,-Kč.
 9. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice 191, o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.
 10. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
 11. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska