Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ZO ze dne 24.2.2010 (26.2.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 24.2.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13, 14, 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Popelky, pana Kúřila.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně zveřejnění výzvy na opravu chodníků v obci  u p.č. 198/1, p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2010.

 5. Jednohlasně schválilo umístění na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje, v úseku od kostela po RD paní Aleny Vaškových, dopravní značení „Zákaz stání“ v obou směrech.

 6. Jednohlasně schválilo vodorovné značení „Vyhrazené parkoviště pro invalidy“ na p.č. 212 k.ú.Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně pracovníka VPP.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zaplacení poplatku firmě GORDIC s.r.o.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 10. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, kde obec dostala A.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně uhrazené částky 20.000 Kč za projednání přestupků.

 14. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu jabloně na p.č. 233 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci rodinného domu na p.č. 2069/1 k.ú.Dyje. Odvod odpadních vod bude řešen u územního řízení.

 16. Jednohlasně schválilo, že chodníky v obci u p.č. 198/1 (od fary po RD Marušík), u p.č. 1717/1 (od telefonní budky po RD Veselý A.) k.ú.Dyje, opraví firma COLAS CZ a.s.

 17. Jednohlasně schválilo výměnu všech zbylých oken za plastová na budově OÚ firmou H+M spol. s r.o., 8.května 122, Kuchařovice.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce
Jiří   S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.2.2010 (17.2.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 24.2.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.1.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Informace ZO, že obec zveřejnila Výzvu na ÚD a e-desku na opravu chodníků v obci u p.č. 198/1k.ú.Dyje, od kostela po RD pana Marušíka, u p.č. 1717/1 k.ú.Dyje od telefonní budky po RD pan Veselého Antonína.
 4. Projednat v ZO žádost TJ Sokol Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2010.
 5. Projednat v ZO, že obec umístí na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje v úseku od kostela po RD paní Aleny Vaškových dopravní značení „Zákaz státní“ v obou směrech. Na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje nechá obec vyznačit vodorovné značení „Vyhrazené parkoviště pro invalidy“.
 6. Pan Popelka Lubomír bude zaměstnán pod obecním úřadem na VPP v obci v roce 2010.
 7. Udržovací roční poplatek ve výši 10.890,-Kč, fa č. 2010540154 uhradila obec firmě Gordic, s.r.o.
 8. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2010 stála 16.370,-Kč.
 9. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice 191, o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.
 10. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
 11. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 27.1.2010 (29.1.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 27.1.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Brettschneiderovou.

 3. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu 8.000 Kč hrubého měsíčně.

 4. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 6.870 Kč hrubého měsíčně.

 5. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výboru 1.360 Kč hrubého měsíčně.

 6. Jednohlasně schválilo finanční částku 1.500 Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 1929 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes.Budějovice.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně dopisu pana JUDr. Otakara Motejla k pozemku p.č. 326/5 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 2544/1 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes. Budějovice.

 10. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 a Obcí Dyje na pozemek p.č. 294/1, o výměře 78 397 m2 k.ú.Dyje.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zaplacení faktury za práci a služby internetových stránek Obce Dyje.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně uhrazení poplatku o zrušení místa trvalého pobytu.

 14. Jednohlasně schválilo inventarizaci obce za rok 2009.

 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 15.249,- Kč, fa č. 2010100007 za světelné řetězy.

 16. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2009.

 17. Jednohlasně schválilo pokácení 4 stromů ořechu u Silnice I/53 směr Znojmo - Pohořelice.

 18. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku z LV 10001 pozemek p.č. 552, výměra 1 057 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
                 starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska