Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ZO ze dne 27.1.2010 (29.1.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 27.1.2010 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Brettschneiderovou.

 3. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu 8.000 Kč hrubého měsíčně.

 4. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 6.870 Kč hrubého měsíčně.

 5. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výboru 1.360 Kč hrubého měsíčně.

 6. Jednohlasně schválilo finanční částku 1.500 Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 1929 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes.Budějovice.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně dopisu pana JUDr. Otakara Motejla k pozemku p.č. 326/5 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 2544/1 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes. Budějovice.

 10. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 a Obcí Dyje na pozemek p.č. 294/1, o výměře 78 397 m2 k.ú.Dyje.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zaplacení faktury za práci a služby internetových stránek Obce Dyje.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně uhrazení poplatku o zrušení místa trvalého pobytu.

 14. Jednohlasně schválilo inventarizaci obce za rok 2009.

 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 15.249,- Kč, fa č. 2010100007 za světelné řetězy.

 16. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2009.

 17. Jednohlasně schválilo pokácení 4 stromů ořechu u Silnice I/53 směr Znojmo - Pohořelice.

 18. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku z LV 10001 pozemek p.č. 552, výměra 1 057 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
                 starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.1.2010 (20.1.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 27.1.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 22.12.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 4. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 5. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 6. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 1.500 Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice.

 7. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 1929 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s. Čes.Budějovice.

 8. Informace ZO ohledně dopisu pana JUDr. Otakara Motejla k pozemku p.č. 326/5 k.ú.Dyje, kde vlastníkem je paní Volcová.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 2544/1 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s. Čes. Budějovice.

 10. Schválit v ZO Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 a Obcí Dyje na pozemek p.č. 294/1, o výměře 78 397 m2 k.ú.Dyje – ostatní plocha, dobývací prostor.

 11. Za práci a služby spojené s provozem internetových stránek Obce Dyje, obec zaplatila částku 7.452,-Kč, fa č. 10008 za rok 2009.

 12. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2009 stála 13.770,-Kč.

 13. Informace ZO o uhrazení poplatku dle smlouvy o zrušení místa trvalého pobytu s Městem Znojmem.

 14. Projednat a schválit v ZO inventarizaci obce za r. 2009.

 15. Obec zakoupila světelné řetězy MaxiLEB LED bílý za 15.249,-Kč s DPH, fa č. 2010100007.

 16. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2009 – příjmy a výdaje.

 17. Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Brno, o pokácení 4 stromů ořechu u silnice I/53 směr Znojmo – Pohořelice.Jiří  S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 22.12.2009 (30.12.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 22.12.2009 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12, 13, 14, 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Popelky.

 3. Jednohlasně schválilo pravidla Rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí roku 2010 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo poplatek za psa v roce 2010 za 1 psa 60,-Kč, za každého dalšího 100,- Kč.

 5. Jednohlasně schválilo opravu chodníku kolem místní komunikace p.č. 198/1 k.ú.Dyje, od fary po RD Marušíka v roce 2010.

 6. Jednohlasně schválilo opravu chodníku kolem místní komunikace p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, od telefonní budky po RD pana Antonína Veselého v roce 2010.

 7. Jednohlasně schválilo žádost obce o dotaci z Krajského úřadu JM kraje na opravu chodníků kolem místních komunikací p.č. 198/1 a p.č. 1717/1 k.ú.Dyje v roce 2010.

 8. Jednohlasně schválilo zakoupení 5 ks světelných řetězů od JKV s.r.o. Opava.

 9. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na p.č. 2544/1 a 1 strom akátu na p.č. 2522 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 10. Jednohlasně schválilo pokácení 10 stromů vrb na p.č. 300 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2009.

 12. Jednohlasně schválilo, že celá věc ohledně p.č. 2066, 2067, 2068 k.ú.Dyje není v řešení v kompetenci obce. Vše si musíte vyřešit s vlastníky pozemku: panem Habrdlem, panem Vachkem, panem Kratochvílem.

 13. Jednohlasně schválilo fa č. FVJ090339, částku 7.883,-Kč za dopravní zrcadlo SAT 900.

 14. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.737,- Kč, fa č. 0409 za opravu VO.

 15. Jednohlasně schválilo pokácení 5 stromů akátu na p.č. 5440, 5441 k.ú.Dyje.

 16. Bere na vědomí informaci k bodu 16, že paní účetní Ivona Bětíková úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti v Benešově.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce
Jiří  S t a n ě k
starosta obce

Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska