Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.1.2010 (20.1.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 27.1.2010 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 22.12.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 4. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 5. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 6. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 1.500 Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice.

 7. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 1929 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s. Čes.Budějovice.

 8. Informace ZO ohledně dopisu pana JUDr. Otakara Motejla k pozemku p.č. 326/5 k.ú.Dyje, kde vlastníkem je paní Volcová.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek p.č. 2544/1 k.ú.Dyje mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s. Čes. Budějovice.

 10. Schválit v ZO Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 a Obcí Dyje na pozemek p.č. 294/1, o výměře 78 397 m2 k.ú.Dyje – ostatní plocha, dobývací prostor.

 11. Za práci a služby spojené s provozem internetových stránek Obce Dyje, obec zaplatila částku 7.452,-Kč, fa č. 10008 za rok 2009.

 12. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2009 stála 13.770,-Kč.

 13. Informace ZO o uhrazení poplatku dle smlouvy o zrušení místa trvalého pobytu s Městem Znojmem.

 14. Projednat a schválit v ZO inventarizaci obce za r. 2009.

 15. Obec zakoupila světelné řetězy MaxiLEB LED bílý za 15.249,-Kč s DPH, fa č. 2010100007.

 16. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2009 – příjmy a výdaje.

 17. Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Brno, o pokácení 4 stromů ořechu u silnice I/53 směr Znojmo – Pohořelice.Jiří  S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 22.12.2009 (30.12.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 22.12.2009 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12, 13, 14, 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Popelky.

 3. Jednohlasně schválilo pravidla Rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí roku 2010 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo poplatek za psa v roce 2010 za 1 psa 60,-Kč, za každého dalšího 100,- Kč.

 5. Jednohlasně schválilo opravu chodníku kolem místní komunikace p.č. 198/1 k.ú.Dyje, od fary po RD Marušíka v roce 2010.

 6. Jednohlasně schválilo opravu chodníku kolem místní komunikace p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, od telefonní budky po RD pana Antonína Veselého v roce 2010.

 7. Jednohlasně schválilo žádost obce o dotaci z Krajského úřadu JM kraje na opravu chodníků kolem místních komunikací p.č. 198/1 a p.č. 1717/1 k.ú.Dyje v roce 2010.

 8. Jednohlasně schválilo zakoupení 5 ks světelných řetězů od JKV s.r.o. Opava.

 9. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na p.č. 2544/1 a 1 strom akátu na p.č. 2522 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 10. Jednohlasně schválilo pokácení 10 stromů vrb na p.č. 300 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2009.

 12. Jednohlasně schválilo, že celá věc ohledně p.č. 2066, 2067, 2068 k.ú.Dyje není v řešení v kompetenci obce. Vše si musíte vyřešit s vlastníky pozemku: panem Habrdlem, panem Vachkem, panem Kratochvílem.

 13. Jednohlasně schválilo fa č. FVJ090339, částku 7.883,-Kč za dopravní zrcadlo SAT 900.

 14. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.737,- Kč, fa č. 0409 za opravu VO.

 15. Jednohlasně schválilo pokácení 5 stromů akátu na p.č. 5440, 5441 k.ú.Dyje.

 16. Bere na vědomí informaci k bodu 16, že paní účetní Ivona Bětíková úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti v Benešově.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce
Jiří  S t a n ě k
starosta obce

Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 22.12.2009 (14.12.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 22.12.2009 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.11.2009 a ze zasedání ze dne 7.12.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit pravidla Rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí roku 2010.

 4. Schválit v ZO poplatek za psa v roce 2010.

 5. Projednat v ZO opravu chodníku kolem místní komunikace p.č. 198/1 k.ú.Dyje od fary po RD pana Marušíka v roce 2010.

 6. Projednat v ZO opravu chodníku kolem místní komunikace p.č. 1717/1 k.ú.Dyje od telefonní budky po RD pana Antonína Veselého v roce 2010.Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad JM kraje, odbor regionálního rozvoje o dotaci na opravu chodníku kolem místních komunikací p.č. 198/1 a 1717/1 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 7. Projednat v ZO, jestli obec zakoupí nebo uzavře nájemní smlouvu na 5 ks světelných řetězů s JKV Opava, s.r.o.

 8. Žádost obce o pokácení 3 stromů akátů na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, 1 strom akátu na p.č. 2522 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 9. Žádost Povodí Moravy, závod Dyje, provoz Znojmo, Krapkova 102, 671 81 Znojmo o pokácení 10 stromů vrb na p.č. 300 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 10. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2009.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska