Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 23.11.2017,
svátek má Klement

Usnesení ZO ze dne 25.11.2009 (26.11.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 29.11.2009 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16, 17, 18, 19, 20.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Žaludka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 552, výměra 1057 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů švestek na p.č. 37/2 k.ú.Dyje.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na VPP v obci na rok 2010.

 7. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany – jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč pro občany 90.let a výše.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu akátu a 7 stromů trnek na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 9. Bere na vědomí informaci k bodu 9 ohledně platby odvozu 3 velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu.

 10. Jednohlasně schválilo zprávu pořizovatele o průběhu pořizování Změny č.3 ÚPO Dyje a rozhodlo, že pro další její zpracování a projednávání bude dokumentace upravena v souladu s výsledky dosavadních projednání. Řešení lokality 3.03., 3.04., 3.05. budou zapracovány do návrhu Změny č. 3A ÚPO Dyje. Řešení a další zpracování a projednávání lokality 3.02. bude pozastaveno do doby dořešení problematiky odnětí ze ZPF a po obdržení souhlasného stanoviska bude tato lokalita pokračovat v projednání jako Změna č. 3B ÚPO Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo částku 4.284,- Kč, fa č. 20090442 za geometrický plán na pozemek p.č. 573 k.ú.Dyje.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2009.

 13. Jednohlasně schválilo vybudování přístřešku 4 x 3 m na p.č. 67 k.ú.Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 67 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu a 1 stromu trnky na p.č. 570 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Jednohlasně schválilo dotaci ve výši 37.152,-Kč na zapracování homogenizace trasy I/53 do územně plánovací dokumentace.

 17. Bere na vědomí informaci k bodu 17 ohledně, že obec doplácí na 1 občana 219,20 Kč za odvoz popelnic.

 18. Jednohlasně schválilo 500,- Kč poplatek za 1 občana pro rok 2010 za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic a bude splatný do 30.června běžného roku.

 19. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č.1/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2001 o místním poplatku za provoz, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 20. Jednohlasně schválilo stavbu rodinného domku na p.č. 98 a 99 k.ú.Dyje, schválilo souhlas s vynětím ze ZPF.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce        

Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.11.2009 (18.11.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 25.11.2009 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.10.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Marie Doležalové, bytem Dyje č.129, o odkoupení pozemku p.č. 552, výměra 1057 m2 k.ú.Dyje, kultura trvalý travní porost, který je obecní.

 4. Žádost paní Marie Krejčiříkové, bytem Dyje č.9, o pokácení 2 stromů švestek na p.č. 37/2 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 5. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Žádost na Úřad práce Znojmo o 1 pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2010.

 7. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty: 60.let, 70., 75.let od 80-ti roků + každý rok a 90.let výše – dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.

 8. Žádost obce o pokácení 1 stromu akátu a 7 stromů trnek na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 9. Odvoz 3 velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu od parčíku a hřbitova, stál 10.795,-Kč, fa č. 0740023792.

 10. Projednat v ZO zprávu o projednání Změny č. 3 ÚPO Dyje.

 11. Geometrický plán na pozemek p.č. 573 k.ú.Dyje ohledně věcného břemene plynovodu pod tratí, stál 4.284,-Kč, fa č. 20090442.

 12. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje r. 2009.

 13. Žádost pana Ivana Požára, bytem Dyje č.156, o souhlas vybudování přístřešku o rozměrech 4 x 3 m na p.č. 67 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 14. Žádost pana Ivana Požára, bytem Dyje č. 156, o pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 67 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 15. Žádost obce o pokácení 1 stromu ořechu, 1 stromu trnky na p.č. 570 k.ú.Dyje, která je obecní.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr Obce Dyje (30.10.2009)

ZÁMĚR OBCE DYJEOBEC DYJE nabízí k prodeji: 1. Pozemek  p. č. KN 552 k.ú.Dyje, kultura trvalý travní porost.

 2. Cena za 1 m2……….…10,-Kč.


  S t a n ě k   Jiří
  starosta obce

  Vyvěšeno :   30.10.2009
  Sňato :         15.11.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska