Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.11.2009 (18.11.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 25.11.2009 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.10.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Marie Doležalové, bytem Dyje č.129, o odkoupení pozemku p.č. 552, výměra 1057 m2 k.ú.Dyje, kultura trvalý travní porost, který je obecní.

 4. Žádost paní Marie Krejčiříkové, bytem Dyje č.9, o pokácení 2 stromů švestek na p.č. 37/2 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 5. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Žádost na Úřad práce Znojmo o 1 pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2010.

 7. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty: 60.let, 70., 75.let od 80-ti roků + každý rok a 90.let výše – dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.

 8. Žádost obce o pokácení 1 stromu akátu a 7 stromů trnek na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 9. Odvoz 3 velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu od parčíku a hřbitova, stál 10.795,-Kč, fa č. 0740023792.

 10. Projednat v ZO zprávu o projednání Změny č. 3 ÚPO Dyje.

 11. Geometrický plán na pozemek p.č. 573 k.ú.Dyje ohledně věcného břemene plynovodu pod tratí, stál 4.284,-Kč, fa č. 20090442.

 12. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje r. 2009.

 13. Žádost pana Ivana Požára, bytem Dyje č.156, o souhlas vybudování přístřešku o rozměrech 4 x 3 m na p.č. 67 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 14. Žádost pana Ivana Požára, bytem Dyje č. 156, o pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 67 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 15. Žádost obce o pokácení 1 stromu ořechu, 1 stromu trnky na p.č. 570 k.ú.Dyje, která je obecní.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr Obce Dyje (30.10.2009)

ZÁMĚR OBCE DYJEOBEC DYJE nabízí k prodeji: 1. Pozemek  p. č. KN 552 k.ú.Dyje, kultura trvalý travní porost.

 2. Cena za 1 m2……….…10,-Kč.


  S t a n ě k   Jiří
  starosta obce

  Vyvěšeno :   30.10.2009
  Sňato :         15.11.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesní ze zasedání ZO dne 29.10.2009 (30.10.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 29.10.2009 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16, 17, 18, 19, 20.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Brettschneiderovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 4. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 218 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo inventární komisi a jim ukládá, aby provedla inventarizaci fyzickou do 31.12.2009, inventarizaci dokladovou do 15.1.2010.

 6. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 7. Jednohlasně schválilo výstavbu zahradní chatky o rozměrech 6 x 4,5 m na p.č. 327/4 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 552 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně opravy dopravního zrcadla.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Čes.Budějovice na pozemky p.č. 1953, 1956, 1962/1 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek p.č. 2197/2, výměru 283 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.

 12. Jednohlasně schválilo fakturu č. 190126, částku 244.997,- Kč za prodloužení povrchového dešťového kanálu na p.č. 198/1 k.ú.Dyje před RD pana Petra a Pavla Ficových.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č.3/2009.

 14. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 65 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo pokácení 30 stromů akátu na p.č. 175 k.ú.Dyje.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně zhotovení geometrického plánu na p.č. 573 k.ú.Dyje pod železniční tratí a uzavření smlouvy s Českou dráhou o zřízení věcného břemene.

 17. Jednohlasně schválilo oplocení parcely č. 130 k.ú.Dyje.

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro SDH obce Dyje.

 19. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku na p.č. 191/2 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo umístění fotovoltaické elektrárny na střechu RD par.č. 162/4 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Valerij  K r e j č í
místostarosta obce

Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska