Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesní ze zasedání ZO dne 29.10.2009 (30.10.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 29.10.2009 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16, 17, 18, 19, 20.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Brettschneiderovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 4. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 218 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo inventární komisi a jim ukládá, aby provedla inventarizaci fyzickou do 31.12.2009, inventarizaci dokladovou do 15.1.2010.

 6. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 7. Jednohlasně schválilo výstavbu zahradní chatky o rozměrech 6 x 4,5 m na p.č. 327/4 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 552 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně opravy dopravního zrcadla.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Čes.Budějovice na pozemky p.č. 1953, 1956, 1962/1 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek p.č. 2197/2, výměru 283 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.

 12. Jednohlasně schválilo fakturu č. 190126, částku 244.997,- Kč za prodloužení povrchového dešťového kanálu na p.č. 198/1 k.ú.Dyje před RD pana Petra a Pavla Ficových.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č.3/2009.

 14. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 65 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo pokácení 30 stromů akátu na p.č. 175 k.ú.Dyje.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně zhotovení geometrického plánu na p.č. 573 k.ú.Dyje pod železniční tratí a uzavření smlouvy s Českou dráhou o zřízení věcného břemene.

 17. Jednohlasně schválilo oplocení parcely č. 130 k.ú.Dyje.

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro SDH obce Dyje.

 19. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku na p.č. 191/2 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo umístění fotovoltaické elektrárny na střechu RD par.č. 162/4 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Valerij  K r e j č í
místostarosta obce

Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.10.2009 (21.10.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 29.10.2009 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.9.2009 a ze zasedání ze dne 2.10.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Svoz nebezpečného odpadu stál 8.706,-Kč, fa č. 0740023424.

 4. Žádost paní Sylvy Šabacké, bytem Dolní Česká 17, 669 02 Znojmo, o pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 218 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 5. Ustavení inventární komise za rok 2009. Inventarizace fyzická bude provedena do 31.12.2009  a inventarizace dokladová bude provedena do 15.1.2010.

 6. Projednat v ZO a schválit uzavření dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, o pracích a služeb provedených pro obec během roku.

 7. Žádost manželů Jelečkových, bytem Janáčkova 2268/5, 669 02 Znojmo, o souhlas s výstavbou zahradní chatky o rozměrech 6x4,5 m na p.č. 327/4 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 8. Žádost paní Doležalové Marie, bytem Dyje č.129,o odkoupení pozemku p.č. 552, výměra 1057 m2 k.ú.Dyje, kultura trvalý travní porost, který je obecní.

 9. Oprava dopravního zrcadla u zatáčky před RD pana Večeře stála 1.004,-Kč.

 10. Projednat v ZO a schválit Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s. , se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku z LV 10001, pozemek p.č. 2197/2, výměra 283 m2, manipulační, ostatní plocha k.ú.Dyje v důsledku prodeje.

 12. Schválit v ZO fakturu č. 190126, částku 244.997,-Kč, za prodloužení povrchového dešťového kanálu na p.č. 198/1 k.ú.Dyje před RD Petra a Pavla Ficových.

 13. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2009.

 14. Žádost pana Josefa Požára, bytem Dyje č. 21, o pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 65 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 15. Žádost pana Libora Mlčka, bytem Dyje č.124, o pokácení 30 stromů akátů na p.č. 175 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 2.10.2009 (5.10.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 2.10.2009 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Popelky.

 3. Jednohlasně schválilo prodloužení dešťového kanálu na odvod povrchové dešťové vody z místní komunikace p.č. 198/1 na obecní pozemek p.č. 2233 v k.ú.Dyje. Jednohlasně schválilo na zhotovení firmu Inženýrské stavby Znojmo, s.r.o. Oblekovice 362, 671 81 Znojmo, IČ 46976540.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce        

Jiří   S t a n ě k
                                                      starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska