Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.6.2009 (19.6.2009)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 24.06.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.5.2009.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Žádost pana Libora Mlčka, bytem Dyje čp. 124, o prodej pozemku p.č. 175 k.ú.Dyje, o výměře 949 m2, ostatní plocha.
 4. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi VPP, panu Lubomíru Popelkovi.
 5. Žádost manželů Dreherových, bytem Tasovice 284, 671 25 Hodonice, o postavení nářaďovny o rozměrech 4x5 m na p.č. 276/2 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví. Objekt bude zděný se základem.
 6. Projednat a schválit v ZO nabytí nového vzniklého pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, o výměře 78 397 m2 do vlastnictví Obce Dyje od Krajského úřadu JM kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno.
 7. Informace ZO ohledně voleb do EU, které se konaly 5. a 6. 6. 2009.
 8. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p.č. 118/1 k.ú.Dyje, o výměře 258 m2, kultura ostatní plocha – vlastníkem pozemku je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Znojmo.
 9. Projednat v ZO zakoupení auta pro SDH.
 10. Žádost pana Antonína Veselého, bytem Dyje 123, o odkoupení části p.č. 2197 k.ú.Dyje, která je obecní - jedná se o lesní pozemek.
 11. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.5.2009 (28.5.2009)
U S N E S E N Í
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.05.2009 v 19.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12, 13, 14, 15, 16.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího,paní Brettschneiderovou.
3.Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 175 k.ú.Dyje, který je obecní.
4.Jednohlasně schválilo proplacení částky 19.990,-Kč, fa č.  FVT 09045311519.
5.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně p.č. 326/5 k.ú.Dyje a jednohlasně schválilo, že věc postoupí právním odborníkům.
6.Jednohlasně schválilo spravení komunikace od RD pana Krejčího čp. 116 po začátek opravené komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje firmou BALCEST.
7.Jednohlasně schválilo, že obec přispěje částku 3.000,-Kč na Dětský den.
8.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně dotace na opravu místních komunikací.
9.Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2009.
10.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně nákupu věcí pro SDH.
11.Jednohlasně schválilo dotaci ve výši 160.000,-Kč od Krajského úřadu JM kraje Brno, z programu PRV na opravu místních komunikací k.ú.Dyje.
12.Jednohlasně schválilo postavení pergoly 6x6 m na p.č. 556/2 k.ú.Dyje.
13.Jednohlasně schválilo proplacení částky 114.568,-Kč, fa č. 29100032 za vánoční osvětlení na sloupy VO.
14.Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.974.818,-Kč, fa č. 91220021 za opravu místních komunikací p.č. 212, 29/1, 104, 114, 248/1, 102/1, 78 k.ú.Dyje.
15.Jednohlasně schválilo úpravu terénu z obecního pozemku p.č. 413/1 na pozemek p.č. 413/2 k.ú.Dyje.
16.Jednohlasně schválilo proplacení částky 485.133,-Kč, fa č. 91220014 za opravu chodníku u p.č. 212 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      
Ing. Valerij   K r e j č í                  Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                     starosta obce
Vyvěšeno:   29.05.2009
Sňato:         17.06.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.05.2009 (20.5.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 27.05.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.4.2009.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Žádost pana Libora Mlčka, bytem Dyje čp. 124, o prodej pozemku p.č. 175 k.ú.Dyje, o výměře 949 m2, ostatní plocha.
4)Křovinořez stál 19.990,-Kč, fa č. FVT 09045311519.
5)Seznámit ZO s průběžnou zprávou ze šetření ve věci podnětu pana Zdeňka Mahra, ohledně p.č. 326/5 k.ú.Dyje.
6)Projednat v ZO, že obec spraví komunikaci od RD pana Krejčího čp. 116 po začátek opravené komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje, směrem na Dobšice.
7)Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.
8)Krajský úřad JM kraje schválil obci dotaci ve výši 160.000 Kč na opravu místních komunikací z Programu rozvoje venkova.
9)Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2009.
10)Nákup hadic 3B, 2C pro SDH stál 12.694,- Kč, 3x hasičský stejnokroj stál 4.266,-Kč, fa č. 0680066.
11)Schválit v ZO, že obci byla schválena dotace ve výši 160.000 Kč od Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno z PRV na opravu místních komunikací k.ú.Dyje.Jiří  S t a n ě k  
starosta obceVyvěšeno: 20.5.2009

Sňato:       29.5.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska