Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.5.2009 (28.5.2009)
U S N E S E N Í
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.05.2009 v 19.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12, 13, 14, 15, 16.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího,paní Brettschneiderovou.
3.Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 175 k.ú.Dyje, který je obecní.
4.Jednohlasně schválilo proplacení částky 19.990,-Kč, fa č.  FVT 09045311519.
5.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně p.č. 326/5 k.ú.Dyje a jednohlasně schválilo, že věc postoupí právním odborníkům.
6.Jednohlasně schválilo spravení komunikace od RD pana Krejčího čp. 116 po začátek opravené komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje firmou BALCEST.
7.Jednohlasně schválilo, že obec přispěje částku 3.000,-Kč na Dětský den.
8.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně dotace na opravu místních komunikací.
9.Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2009.
10.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně nákupu věcí pro SDH.
11.Jednohlasně schválilo dotaci ve výši 160.000,-Kč od Krajského úřadu JM kraje Brno, z programu PRV na opravu místních komunikací k.ú.Dyje.
12.Jednohlasně schválilo postavení pergoly 6x6 m na p.č. 556/2 k.ú.Dyje.
13.Jednohlasně schválilo proplacení částky 114.568,-Kč, fa č. 29100032 za vánoční osvětlení na sloupy VO.
14.Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.974.818,-Kč, fa č. 91220021 za opravu místních komunikací p.č. 212, 29/1, 104, 114, 248/1, 102/1, 78 k.ú.Dyje.
15.Jednohlasně schválilo úpravu terénu z obecního pozemku p.č. 413/1 na pozemek p.č. 413/2 k.ú.Dyje.
16.Jednohlasně schválilo proplacení částky 485.133,-Kč, fa č. 91220014 za opravu chodníku u p.č. 212 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      
Ing. Valerij   K r e j č í                  Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                     starosta obce
Vyvěšeno:   29.05.2009
Sňato:         17.06.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.05.2009 (20.5.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 27.05.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.4.2009.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Žádost pana Libora Mlčka, bytem Dyje čp. 124, o prodej pozemku p.č. 175 k.ú.Dyje, o výměře 949 m2, ostatní plocha.
4)Křovinořez stál 19.990,-Kč, fa č. FVT 09045311519.
5)Seznámit ZO s průběžnou zprávou ze šetření ve věci podnětu pana Zdeňka Mahra, ohledně p.č. 326/5 k.ú.Dyje.
6)Projednat v ZO, že obec spraví komunikaci od RD pana Krejčího čp. 116 po začátek opravené komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje, směrem na Dobšice.
7)Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.
8)Krajský úřad JM kraje schválil obci dotaci ve výši 160.000 Kč na opravu místních komunikací z Programu rozvoje venkova.
9)Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2009.
10)Nákup hadic 3B, 2C pro SDH stál 12.694,- Kč, 3x hasičský stejnokroj stál 4.266,-Kč, fa č. 0680066.
11)Schválit v ZO, že obci byla schválena dotace ve výši 160.000 Kč od Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno z PRV na opravu místních komunikací k.ú.Dyje.Jiří  S t a n ě k  
starosta obceVyvěšeno: 20.5.2009

Sňato:       29.5.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 29.04.2009 (30.4.2009)
U S N E S E N Í
 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.04.2009 v 19.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 16, 17.
2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Popelky.
3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2008.
4. Jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce Dyje, jehož součástí je zpráva o hospodaření obce za r. 2008. Souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
5. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí MěÚ Znojmo neinvestiční náklady pro MŠ, Holandská 2729/2, Znojmo.
6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.652,50 Kč, fa č. M2/2009 za provedení jarní údržby parčíku a hřbitova.
7. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za r. 2008.
8. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.618 Kč, fa č. 1/2009 za opravu 2 lamp VO a opravu skříňky na VO.
9. Jednohlasně schválilo proplacení částky 23.491,-Kč, fa č. 190027 za opravu dešťového kanálu a vpusti na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje.
10. Jednohlasně schválilo částku 16.990,-Kč, fa 4/09 za zakoupení sekačky.
11. Jednohlasně schválilo dočasnou stavbu fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 2138, 2139, 2141, 2142 k.ú.Dyje firmě Perito, sro.
12. Jednohlasně schválilo opravu komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky - směr Dobšice, po konec k.ú.Dyje firmou COLAS CZ, Hakenova 3640/21, Znojmo.
13. Jednohlasně schválilo, že obec požádá Krajský úřad JM kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o bezúplatný převod p.č. 294/1 k.ú.Dyje, výměra 83 038 m2.
14. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno. Jedná se o pozemky GP 1717/1, p.č. 156, p.č. 1929 k.ú.Dyje.
15. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci - II/408 Dyje-průtah mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno.
16. Jednohlasně schválilo stavbu k individuální rekreaci na p.č. 329/14 k.ú.Dyje a schválilo projednání záměru ve zjednodušeném územní řízení.
17. Jednohlasně schválilo zakoupení křovinořezu na sekání trávy pro obec.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      
Ing. Valerij   K r e j č í                       Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                          starosta obceVyvěšeno:   30.04.2009
Sňato:         20.05.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska