Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.05.2009 (20.5.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 27.05.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.4.2009.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Žádost pana Libora Mlčka, bytem Dyje čp. 124, o prodej pozemku p.č. 175 k.ú.Dyje, o výměře 949 m2, ostatní plocha.
4)Křovinořez stál 19.990,-Kč, fa č. FVT 09045311519.
5)Seznámit ZO s průběžnou zprávou ze šetření ve věci podnětu pana Zdeňka Mahra, ohledně p.č. 326/5 k.ú.Dyje.
6)Projednat v ZO, že obec spraví komunikaci od RD pana Krejčího čp. 116 po začátek opravené komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje, směrem na Dobšice.
7)Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.
8)Krajský úřad JM kraje schválil obci dotaci ve výši 160.000 Kč na opravu místních komunikací z Programu rozvoje venkova.
9)Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2009.
10)Nákup hadic 3B, 2C pro SDH stál 12.694,- Kč, 3x hasičský stejnokroj stál 4.266,-Kč, fa č. 0680066.
11)Schválit v ZO, že obci byla schválena dotace ve výši 160.000 Kč od Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno z PRV na opravu místních komunikací k.ú.Dyje.Jiří  S t a n ě k  
starosta obceVyvěšeno: 20.5.2009

Sňato:       29.5.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 29.04.2009 (30.4.2009)
U S N E S E N Í
 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.04.2009 v 19.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 16, 17.
2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Popelky.
3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2008.
4. Jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce Dyje, jehož součástí je zpráva o hospodaření obce za r. 2008. Souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
5. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí MěÚ Znojmo neinvestiční náklady pro MŠ, Holandská 2729/2, Znojmo.
6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.652,50 Kč, fa č. M2/2009 za provedení jarní údržby parčíku a hřbitova.
7. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za r. 2008.
8. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.618 Kč, fa č. 1/2009 za opravu 2 lamp VO a opravu skříňky na VO.
9. Jednohlasně schválilo proplacení částky 23.491,-Kč, fa č. 190027 za opravu dešťového kanálu a vpusti na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje.
10. Jednohlasně schválilo částku 16.990,-Kč, fa 4/09 za zakoupení sekačky.
11. Jednohlasně schválilo dočasnou stavbu fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 2138, 2139, 2141, 2142 k.ú.Dyje firmě Perito, sro.
12. Jednohlasně schválilo opravu komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky - směr Dobšice, po konec k.ú.Dyje firmou COLAS CZ, Hakenova 3640/21, Znojmo.
13. Jednohlasně schválilo, že obec požádá Krajský úřad JM kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o bezúplatný převod p.č. 294/1 k.ú.Dyje, výměra 83 038 m2.
14. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno. Jedná se o pozemky GP 1717/1, p.č. 156, p.č. 1929 k.ú.Dyje.
15. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci - II/408 Dyje-průtah mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno.
16. Jednohlasně schválilo stavbu k individuální rekreaci na p.č. 329/14 k.ú.Dyje a schválilo projednání záměru ve zjednodušeném územní řízení.
17. Jednohlasně schválilo zakoupení křovinořezu na sekání trávy pro obec.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      
Ing. Valerij   K r e j č í                       Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                          starosta obceVyvěšeno:   30.04.2009
Sňato:         20.05.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.4.2009 (23.4.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 29.04.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.3.2009.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Seznámení ZO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje – auditem za r.2008.
4)Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce za r.2008 ze zákona č.250/2000 Sb., §17.
5)Projednat a schválit v ZO, že obec uhradí MěÚ Znojmo neinvestiční náklady pro MŠ, Holandská 2729/2, 671 81 Znojmo za Dufka Luboše.
6)Provedení jarní údržby parčíku a hřbitova stálo 5.652,50 Kč, fa č. M2/2009.
7)Přečíst a schválit kroniku obce za r.2008.
8)Oprava 2 lamp VO a oprava skříňky na VO u OÚ stála 3.618,-Kč, fa 1/2009.
9)Oprava dešťového kanálu a vpusti na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje, před RD pana Zadražila, stála 23.491,-Kč, fa č. 190027.
10)Sekačka na sekání trávy stála 16.990,-Kč, fa 4/09.
11)Žádost firmy Perito, Dyje 163 zastoupená panem Josefem Kočím, o souhlas dočasné stavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 2138, 2139, 2141, 2142 k.ú.Dyje, které jsou v našem vlastnictví.
12)Projednat v ZO opravu komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky směr Dobšice po konec k.ú.Dyje.
13)Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad JM kraje, odbor majetkový, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, o bezúplatný převod p.č. 294/1 k.ú.Dyje, výměra 83 038 m2, ostatní plocha.
14)Projednat v ZO uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, jedná se o pozemku GP 1717/1 a p.č. 156, 1929 k.ú.Dyje.
15)Projednat v ZO uzavření smlouvy o spolupráci II/408 Dyje – průtah mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.Jiří  S t a n ě k  
starosta obceVyvěšeno: 22.4.2009

Sňato:       30.4.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska