Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Usnesení ZO dne 29.04.2009 (30.4.2009)
U S N E S E N Í
 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.04.2009 v 19.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 16, 17.
2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Popelky.
3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2008.
4. Jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce Dyje, jehož součástí je zpráva o hospodaření obce za r. 2008. Souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
5. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí MěÚ Znojmo neinvestiční náklady pro MŠ, Holandská 2729/2, Znojmo.
6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.652,50 Kč, fa č. M2/2009 za provedení jarní údržby parčíku a hřbitova.
7. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za r. 2008.
8. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.618 Kč, fa č. 1/2009 za opravu 2 lamp VO a opravu skříňky na VO.
9. Jednohlasně schválilo proplacení částky 23.491,-Kč, fa č. 190027 za opravu dešťového kanálu a vpusti na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje.
10. Jednohlasně schválilo částku 16.990,-Kč, fa 4/09 za zakoupení sekačky.
11. Jednohlasně schválilo dočasnou stavbu fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 2138, 2139, 2141, 2142 k.ú.Dyje firmě Perito, sro.
12. Jednohlasně schválilo opravu komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky - směr Dobšice, po konec k.ú.Dyje firmou COLAS CZ, Hakenova 3640/21, Znojmo.
13. Jednohlasně schválilo, že obec požádá Krajský úřad JM kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o bezúplatný převod p.č. 294/1 k.ú.Dyje, výměra 83 038 m2.
14. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno. Jedná se o pozemky GP 1717/1, p.č. 156, p.č. 1929 k.ú.Dyje.
15. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci - II/408 Dyje-průtah mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno.
16. Jednohlasně schválilo stavbu k individuální rekreaci na p.č. 329/14 k.ú.Dyje a schválilo projednání záměru ve zjednodušeném územní řízení.
17. Jednohlasně schválilo zakoupení křovinořezu na sekání trávy pro obec.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      
Ing. Valerij   K r e j č í                       Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                          starosta obceVyvěšeno:   30.04.2009
Sňato:         20.05.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.4.2009 (23.4.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 29.04.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.3.2009.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Seznámení ZO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje – auditem za r.2008.
4)Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce za r.2008 ze zákona č.250/2000 Sb., §17.
5)Projednat a schválit v ZO, že obec uhradí MěÚ Znojmo neinvestiční náklady pro MŠ, Holandská 2729/2, 671 81 Znojmo za Dufka Luboše.
6)Provedení jarní údržby parčíku a hřbitova stálo 5.652,50 Kč, fa č. M2/2009.
7)Přečíst a schválit kroniku obce za r.2008.
8)Oprava 2 lamp VO a oprava skříňky na VO u OÚ stála 3.618,-Kč, fa 1/2009.
9)Oprava dešťového kanálu a vpusti na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje, před RD pana Zadražila, stála 23.491,-Kč, fa č. 190027.
10)Sekačka na sekání trávy stála 16.990,-Kč, fa 4/09.
11)Žádost firmy Perito, Dyje 163 zastoupená panem Josefem Kočím, o souhlas dočasné stavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 2138, 2139, 2141, 2142 k.ú.Dyje, které jsou v našem vlastnictví.
12)Projednat v ZO opravu komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky směr Dobšice po konec k.ú.Dyje.
13)Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad JM kraje, odbor majetkový, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, o bezúplatný převod p.č. 294/1 k.ú.Dyje, výměra 83 038 m2, ostatní plocha.
14)Projednat v ZO uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, jedná se o pozemku GP 1717/1 a p.č. 156, 1929 k.ú.Dyje.
15)Projednat v ZO uzavření smlouvy o spolupráci II/408 Dyje – průtah mezi Obcí Dyje a Správou a údržbou silnic JM kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.Jiří  S t a n ě k  
starosta obceVyvěšeno: 22.4.2009

Sňato:       30.4.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.03.2009 (27.3.2009)
U S N E S E N Í
 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.03.2009 v 18.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 18, 19, 20, 21.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Ing. Krejčího.
3.Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového odpadu- kontejneru.
4.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně zveřejnění výzvy na opravu místních komunikací v obci.
5.Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 10.484.000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.
6.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně platby vázání sbírek zákonů r. 2008.
7.Jednohlasně schválilo, že obec uhradí Městskému úřadu Znojmo neinvestiční náklady pro MŠ, Rudoleckého 19, Znojmo.
8.Jednohlasně schválilo zakoupení sekačky na trávu pro obec.
9.Jednohlasně schválilo stavbu dřevěné chatky na p.č. 414/4 k.ú.Dyje.
10.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu.
11.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zapisovatelky pro volby do Evropského parlamentu.
12.Jednohlasně schválilo žádost o souhlas výstavby dřevěné chaty 3,76 x 2,10 m a nářaďovny 3 x 2 m na p.č. 324/43 a 324/76 k.ú.Dyje.
13.Jednohlasně schválilo 10.000 Kč finanční příspěvek na hračky pro MŠ Tasovice
14.Jednohlasně schválilo pokácení 6 stromů švestky na p.č. 2059 k.ú.Dyje.
15.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně zprávy o výsledku finančního a kontrolního výboru.
16.Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.624,33 Kč, fa č.92056 za lampu VO a výměnu výbojky.
17.Jednohlasně schválilo pokácení 11 stromů vrb na p.č. 300 k.ú.Dyje.
18.Jednohlasně schválilo, že opravu místních komunikací v obci p.č. 212, 104, 114, 102/1, 78, 248/1, 29/1 k.ú.Dyje opraví firma COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9.
19.Jednohlasně schválilo, že obec uhradí Městskému úřadu Znojmo neinvestiční náklady pro MŠ, Holandská 2729/2, Znojmo.
20.Jednohlasně schválilo Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace – Czech POINT.
21.Jednohlasně schválilo plat panu Lubomíru Popelkovi.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      
Ing. Valerij   K r e j č í               Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                  starosta obceVyvěšeno:   27.03.2009
Sňato:         21.04.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska