Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.2.2009 (2.3.2009)
U S N E S E N Í
 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.02.2009 v 17.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 14, 15.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Popelky, pana Žaludka.
3.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně zaplacení částky 2.500 Kč, fa č. 3160000170 Městu Znojmu za vyřízení jednoho předstupku u trestní komise za rok 2008.
4.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně zveřejnění výzvy na opravu chodníku v obci u p.č. 212 k.ú.Dyje – od pomníku po bazar.
5.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.
6.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zaplacení poplatku firmě GORDIC.
7.Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost a na neinvestiční náklady TJ SOKOL Dyje.
8.Jednohlasně schválilo opravu střechy hasičské zbrojnice firmou STAVE s.r.o, Lahoferova 21, Dobšice.
9.Jednohlasně schválilo zakoupení vánoční světelné výzdoby na sloupy VO.
10.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně pracovníka VPP.
11.Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku z LV 10001 část p.č. 102/1 (tj. p.č. 102/6)  k.ú.Dyje v důsledku prodeje.
12.Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na p.č. 2309 k.ú.Dyje, která je obecní.
13.Jednohlasně schválilo, že účetní paní Ivona Bětíková si udělá zkoušku zvláštní odborné způsobilosti u Institutu pro místní správu Praha.
14.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, kde obec dostala A – bez chyb.
15.Jednohlasně schválilo, že chodník v obci u p.č. 212 k.ú.Dyje (od pomníku po bazar) opraví firma COLAS CZ a.s. Znojmo.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      


Ing. Valerij   K r e j č í                                    Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                                       starosta obce
Vyvěšeno:   02.03.2009

Sňato:         18.03.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.2.2009 (19.2.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 25.02.2009 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.1.2009.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Obec zaplatila Městu Znojmu částku 2.500 Kč, fa č. 3160000170 za vyřízení jednoho přestupku u trestní komise za rok 2008.
4)Informaci ZO, že obec zveřejnila výzvu na úřední desce a e-desce obce, na opravu chodníku v obci u p.č. 212 k.ú.Dyje – od pomníku po bazar.
5)Informace ZO kolik stála zimní údržba místních komunikací v obci za leden 2009.
6)Udržovací roční poplatek ve výši 10.799,25 Kč, fa č. 2009540113 uhradila obec firmě GORDIC.
7)Projednat v ZO žádost TJ Sokol Dyje o finanční příspěvek na činnost a na neinvestiční náklady, na výměnu oken – kabiny, záchody.
8)Projednat v ZO opravu střechy hasičské zbrojnice – firmou STAVE s.r.o. Dobšice.
9)Projednat v ZO zakoupení vánoční světelné výzdoby na sloupy VO.
10)Pan Popelka Lubomír bude zaměstnán pod obecním úřadem na VPP v obci.
11)Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 část p.č. 102/1 (tj. p.č. 102/6), výměra 17 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.
12)Žádost obce o pokácení 3 stromů akátu na p.č. 2309 k.ú.Dyje, která je obecní.
13)Schválit v ZO, že účetní Ivona Bětíková si udělá zkoušku zvláštní odborné způsobilosti u Institutu pro místní správu Praha.


Jiří  S t a n ě k  
starosta obce


 Vyvěšeno:   18.2.2009

Sňato:           2.3.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze zasedání dne 28.01.2009 (30.1.2009)
U S N E S E N Í
 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.01.2009 v 17.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 19, 20 a 21.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana  Ing. Krejčího, paní Brettschneiderovou.
3.Jednohlasně schválilo pronájem p.č. 177 k.ú.Dyje.
4.Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.613,30 Kč, fa č. 82354 za druhou lampu VO v parčíku.
5.Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu 8.000 Kč hrubého měsíčně.
6.Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 6.870 Kč hrubého měsíčně.
7.Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výborů 1.360 Kč hrubého měsíčně.
8.Jednohlasně schválilo zhotovení jedné VO lampy naproti telefonní budce.
9.Jednohlasně schválilo Dodatek č. 2 ke Směrnici upravující oběh účetních dokladů.
10.Jednohlasně schválilo inventarizaci obce za rok 2008.
11.Jednohlasně schválilo pokácení 70 stromů akátů na p.č. 177 k.ú.Dyje, která je obecní.
12.Jednohlasně schválilo, že paní Ivona Bětíková se bude starat o Kroniku obce a schválilo odměnu.
13.Jednohlasně schválilo finanční částku 1.499,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.
14.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně návrhu Změny č. 3 ÚPO Dyje.
15.Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2008.
16.Jednohlasně schválilo vyřazení z LV 10001 p.č. GP 5578/58 k.ú.Dyje z důvodu prodeje.
17.Jednohlasně schválilo vyřazení z LV 10001 část p.č. 2544/1, tj. p.č. 2544/3 k.ú.Dyje z důvodu prodeje.
18.Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na opravu kostela v Dyji..
19.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 19 ohledně zaplacení faktury za práci a služby internetových stránek obce Dyje.
20.Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu meruňky na p.č. 626/1, 1 stromu jabloně na p.č. 627 k.ú.Dyje.
21.Jednohlasně schválilo vyřazení z LV 10001 p.č. 2261, p.č. 2262, p.č. 2263/1 (z p.č. 2263) k.ú.Dyje z důvodu prodeje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Valerij   K r e j č í                                    Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                                       starosta obce

Vyvěšeno:   30.01.2009

Sňato:         18.02.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska