Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Usnesení ZO ze zasedání dne 28.01.2009 (30.1.2009)
U S N E S E N Í
 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.01.2009 v 17.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 19, 20 a 21.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana  Ing. Krejčího, paní Brettschneiderovou.
3.Jednohlasně schválilo pronájem p.č. 177 k.ú.Dyje.
4.Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.613,30 Kč, fa č. 82354 za druhou lampu VO v parčíku.
5.Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu 8.000 Kč hrubého měsíčně.
6.Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 6.870 Kč hrubého měsíčně.
7.Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výborů 1.360 Kč hrubého měsíčně.
8.Jednohlasně schválilo zhotovení jedné VO lampy naproti telefonní budce.
9.Jednohlasně schválilo Dodatek č. 2 ke Směrnici upravující oběh účetních dokladů.
10.Jednohlasně schválilo inventarizaci obce za rok 2008.
11.Jednohlasně schválilo pokácení 70 stromů akátů na p.č. 177 k.ú.Dyje, která je obecní.
12.Jednohlasně schválilo, že paní Ivona Bětíková se bude starat o Kroniku obce a schválilo odměnu.
13.Jednohlasně schválilo finanční částku 1.499,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.
14.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně návrhu Změny č. 3 ÚPO Dyje.
15.Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2008.
16.Jednohlasně schválilo vyřazení z LV 10001 p.č. GP 5578/58 k.ú.Dyje z důvodu prodeje.
17.Jednohlasně schválilo vyřazení z LV 10001 část p.č. 2544/1, tj. p.č. 2544/3 k.ú.Dyje z důvodu prodeje.
18.Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na opravu kostela v Dyji..
19.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 19 ohledně zaplacení faktury za práci a služby internetových stránek obce Dyje.
20.Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu meruňky na p.č. 626/1, 1 stromu jabloně na p.č. 627 k.ú.Dyje.
21.Jednohlasně schválilo vyřazení z LV 10001 p.č. 2261, p.č. 2262, p.č. 2263/1 (z p.č. 2263) k.ú.Dyje z důvodu prodeje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Valerij   K r e j č í                                    Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                                       starosta obce

Vyvěšeno:   30.01.2009

Sňato:         18.02.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.01.2009 (21.1.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 28.01.2009 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 17.12.2008.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Žádost pana Brettschneidera Karla, bytem Dyje 103, o pronájem pozemku p.č. 177,o výměře 1196 m2 k.ú.Dyje, ostatní plocha – neplodná půda, za účelem zkulturnění pozemku.
4)Druhá lampa v parčíku stála 5.613,30 Kč, fa č. 82354 včetně montáže.
5)Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka, podle přílohy č.1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
6)Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího, podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
7)Projednat v ZO odměny pro předsedy výborů podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
8)Projednat v ZO zhotovení 1 lampy VO naproti telefonní budce.
9)Schválit v ZO Dodatek č. 2 ke Směrnici upravující oběh účetních dokladů.
10)Projednat a schválit v ZO inventarizaci obce za r. 2008.
11)Schválit v ZO pokácení 70 stromů akátů na p.č. 177 k.ú.Dyje, která je obecní.
12)Projednat a schválit v ZO, že paní Ivona Bětíková se bude starat o Kroniku obce Dyje.
13)Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 1.500 Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice.
14)Informace ZO ohledně návrhu Změny č.3 ÚPO Dyje.
15)Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2008 – příjmy, výdaje.
16)Projednat v ZO vyřazení z LV 10001 parcelu č. GP 5578/58, výměru 222 m2, grafický příděl k.ú.Dyje v důsledku prodeje.
17)Projednat v ZO vyřazení z LV 10001 část parcely 2544/1 (tj. 2544/3), výměru 15 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.
18)Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191,  o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky – kostela Sv. Jana Nepomuckého v Dyji.Jiří  S t a n ě k
starosta obce

Vyvěšeno:    21.1.2009

Sňato:          30.1.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Poplatek za psa a popelnice v roce 2009 (19.12.2008)
S D Ě L E N Í

Obecní úřad sděluje občanům, že:

  1. Poplatek za jednoho psa je 60,-Kč


    • za každého dalšího psa 100,-Kč
    • .
    Splatnost poplatku je do 31.března 2009.


  2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice je za jednoho občana 400,-Kč.

  3. Splatnost poplatku je do 30.června 2009.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska