Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.01.2009 (21.1.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 28.01.2009 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 17.12.2008.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Žádost pana Brettschneidera Karla, bytem Dyje 103, o pronájem pozemku p.č. 177,o výměře 1196 m2 k.ú.Dyje, ostatní plocha – neplodná půda, za účelem zkulturnění pozemku.
4)Druhá lampa v parčíku stála 5.613,30 Kč, fa č. 82354 včetně montáže.
5)Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka, podle přílohy č.1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
6)Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího, podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
7)Projednat v ZO odměny pro předsedy výborů podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
8)Projednat v ZO zhotovení 1 lampy VO naproti telefonní budce.
9)Schválit v ZO Dodatek č. 2 ke Směrnici upravující oběh účetních dokladů.
10)Projednat a schválit v ZO inventarizaci obce za r. 2008.
11)Schválit v ZO pokácení 70 stromů akátů na p.č. 177 k.ú.Dyje, která je obecní.
12)Projednat a schválit v ZO, že paní Ivona Bětíková se bude starat o Kroniku obce Dyje.
13)Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 1.500 Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice.
14)Informace ZO ohledně návrhu Změny č.3 ÚPO Dyje.
15)Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2008 – příjmy, výdaje.
16)Projednat v ZO vyřazení z LV 10001 parcelu č. GP 5578/58, výměru 222 m2, grafický příděl k.ú.Dyje v důsledku prodeje.
17)Projednat v ZO vyřazení z LV 10001 část parcely 2544/1 (tj. 2544/3), výměru 15 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.
18)Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191,  o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky – kostela Sv. Jana Nepomuckého v Dyji.Jiří  S t a n ě k
starosta obce

Vyvěšeno:    21.1.2009

Sňato:          30.1.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Poplatek za psa a popelnice v roce 2009 (19.12.2008)
S D Ě L E N Í

Obecní úřad sděluje občanům, že:

  1. Poplatek za jednoho psa je 60,-Kč


    • za každého dalšího psa 100,-Kč
    • .
    Splatnost poplatku je do 31.března 2009.


  2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice je za jednoho občana 400,-Kč.

  3. Splatnost poplatku je do 30.června 2009.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr obce Dyje o pronájmu pozemku (19.12.2008)
ZÁMĚR OBCE DYJEOBEC DYJE nabízí k pronájmu:
1.Parcelu  č. 177, výměru 1196 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje.

Cena 2,- Kč za pronájem 1 m2 pozemku.
S t a n ě k   Jiří
starosta obce
Vyvěšeno :   19.12.2008

Sňato :         04.01.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska