Obec Dyje

Dnes je Sobota 23.9.2017,
svátek má Berta

Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2008 (12.12.2008)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 17.12.2008 v 17.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.11.2008.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit pravidla Rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí roku 2009.

 4. Schválit v ZO poplatek za psa v roce 2009.

 5. Projednat v ZO, že obec v roce 2009 opraví místní komunikace p.č. 212, p.č. 104, p.č 114, p.č. 102/1, p.č. 78, p.č. 248/1 a p.č. 29/1 k.ú.Dyje teplou balenou.

 6. Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad JMkraje Brno, odbor regionálního rozvoje, o dotaci na opravu místních komunikací v obci na r.2009 p.č. 212, p.č. 104, p.č. 114, p.č. 102/1, p.č. 78, p.č. 248/1, p.č. 29/1 k.ú.Dyje.

 7. Projednat v ZO opravu chodníku kolem místní komunikace p.č. 212 k.ú.Dyje od pomníku po bazar v roce 2009.

 8. Projednat v ZO opravu dešťového kanálu na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje před RD pana Zadražila.

 9. Panu Lubomíru Popelkovi byla na dohodu o provedení práce vyplacena částka 4.000,- Kč hrubého.

 10. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 11. Žádost pana Václava Vaškových Dyje ev.č. 516 o řešení příjezdové cesty po pozemku p.č. 326/5 k.ú.Dyje, která je ve vlastnictví paní Ivanky Volcové.

 12. Oprava 2 lamp VO stála 1.737,- Kč, fa č. 0608, halogenové světlo stálo 952,-Kč, fa č. 0708.

 13. Projednat v ZO, jestli občané budou v roce 2009 platit stejně, jt. 400 Kč na občana nebo ZO schválí zvýšení poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování odpadu a splatnost tohoto poplatku – popelnice.

 14. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 217,-Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic.

 15. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku z LV 10001 p. č. 2132, výměru 2412 m2, kultura orná půda, p. č.2133, výměru 223 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje v důsledku prodeje.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.11.2008 (28.11.2008)

U S N E S E N Í

 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.11.2008 v 17.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 15.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.
3.Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. GP 5578/58 k.ú.Dyje.
4.Jednohlasně schválilo 1 pracovníka na VPP v obci na rok 2009.
5.Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč pro občany 90.let a výše.
6.Bere na vědomí informaci k bodu 6 ohledně platby odvozu dvou velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu.
7.Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu jabloně na p.č. 233 k.ú.Dyje.
8.Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů miroballanů na p.č. 566/2 k.ú.Dyje, 3 stromů slivoní na p.č. 2059 k.ú.Dyje.
9.Jednohlasně schválilo, že obec uhradí náklady na vybudování kluziště na pozemku za OÚ, za podmínky upřesnění provozního řádu.
10.Jednohlasně schválilo dodání 1 lampy VO do parčíku.
11.Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z účtu 021 vodovodní řád PE DN100 na p.č. 466/1 k.ú.Dyje v důsledku bezúplatného převodu zájmovému sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
12.Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů akátu, 1 stromu smrku na p.č. 311, 316 k.ú.Dyje.
13.Jednohlasně neschválilo sponzorský dar na vybavení vodáckého kroužku.
14.Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.545,-Kč, fa č. 82312 za lampu VO v parčíku.
15.Jednohlasně schválilo pokácení 40 stromů akátů a 2 stromy ořechů na p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní, schválilo proplacení faktury panu Ivanu Požárovi za práci traktorem při kácení akátů a ořechů.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      Ing. Valerij   K r e j č í                        Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                           starosta obceVyvěšeno:    28.11.2008

Sňato:          10.12.2008

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

P O Z V Á N K Ana zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 26.11.2008 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.10.2008.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Žádost paní Věry Novákové, bytem Dukelských bojovníků 3413/144 D, 671 81 Znojmo, o odkoupení parcely č. GP 5578/58, výměra 222 m2 k.ú.Dyje, která je obecní.
4)Žádost na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2009.
5)Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty, 60., 70., 75., od 80.roků každý rok a 90.roků a výše dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.
6)Odvoz dvou velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu od parčíku, hřbitova stálo 6.541,-Kč, fa č. 0740018894.
7)Žádost paní Anděly Vodákové, bytem Dyje 79, o pokácení 1 stromu jabloně na p.č. 233 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.
8)Žádost Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, zastoupenou SÚS Znojmo o pokácení 3 stromů miroballán na p.č. 566/2 k.ú.Dyje a 3 stromů slivoní na p.č. 2059 k.ú.Dyje, které jsou v našem vlastnictví.
9)Projednat v ZO, že obec uhradí přípravu kluziště na pozemku OÚ.
10)Projednat v ZO dodání ještě 1 lampy VO do parčíku.
11)Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku z účtu 021 (Stavby) Vodovodní řád PN DN 100 na p.č. 466/1 k.ú.Dyje v důsledku bezúplatného převodu zájmovému sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, se sídlem ve Znojmě.
12)Žádost paní Soni Geršiové, bytem Stiborova 28, 779 00 Olomouc, o pokácení 2 stromů akátu a 1 stromu smrku na p.č. 311, 316 k.ú.Dyje, které jsou v mém osobním vlastnictví.
13)Žádost ZŠ a MŠ Tasovice o sponzorský dar na vybavení vodáckého kroužku.
14)Lampa v parčíku stála 7.545,-Kč, fa č. 82312 včetně montáže.

Jiří  S t a n ě k  
starosta obce


 Vyvěšeno: 18.11.2008

Sňato:       28.11.2008


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska