Obec Dyje

Dnes je Monday 12/16/19,
svátek má Albína

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Usnesení ze zasedání ZO dne 11.12.2019 (12/12/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve středu dne 11.12.2019 v 18.00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

Jednohlasně schválilo program jednání.


 1. Usnesení z minulého zasedání ze dne 28. listopadu 2019 bylo č. 1 - 35 bez připomínek.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Matouška, paní Bc. Pavlačkovou.

 3. Jednohlasně schválilo uzavření „Servisní smlouvy č. 492191622 programového vybavení CODEXIS GREEN mezi ATLAS Consulting spol. s r.o., .............. a Obcí Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly, jako věcný dar, na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2020.

 5. Jednohlasně schválilo úplné odstranění retardéru před rodinným domem čp. 25, který je umístěn na místní komunikaci p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 24.200,- Kč, fa č. 19012183 firmě BERK BT s.r.o. ............ za postřik proti plísni + výživu hřiště.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 25.580,01 Kč, fa č. 20191066 za materiál na vsakoviště panu .............

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.715,50 Kč, fa č. 20191065 za údržbu zeleně panu ................... .

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zaplacení pohotovosti a dovoz materiálu panu ................ .

 10. Jednohlasně schválilo, že od 11.12.2019 se ruší kulturní výbor.

 11. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce panu Martinu Dubovi ve výši 1.316,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 12. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce paní Ing. Evě Komárkové ve výši 1.316,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.000,- Kč hrubého panu ................... za zhotovení Betlému.

 14. Jednohlasně schválilo zakoupení notebooku pro práci zastupitelstva, cena 16.438,- Kč.

 15. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důchodci od 65-ti let a starší budou osvobozeni od poplatku.

 16. Jednohlasně schválilo proplacení částky 12.100,- Kč s DPH panu ............................ za inženýrskou činnost na akci „Dyje – cyklostezka Dyje směr Tasovice“.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Valerij K r e j č í
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 11.12.2019 v 18:00 hodin (12/04/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 11.12.2019 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.11.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Servisní smlouvu č. 492191622 programového vybavení CODEXIS GREEN – přístup do internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS uzavřenou mezi ATLAS Consulting spol. s r.o., .........................., zastoupenou .............. a Obcí Dyje.

 4. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2020.

 5. Žádost paní ................., bytem..............., o úplné odstranění retardéru, který je umístěn na silnici necelé 4 m od oken rodinného domu čp. 25. Při přejezdu nákladních a osobních aut ve vyšší rychlosti, než je povoleno v obci, dochází k otřesu domu a rušení nočního klidu.

 6. Schválit v ZO proplacení částky 24.200,- Kč, fa č. 1901283 firmě BERK BT s.r.o. Sedlešovice ............. o za postřik proti plísni + výživa hřiště.

 7. Schválit v ZO proplacení částky 25.580,01 Kč, fa č. 20191066 za materiál na vsakoviště panu .............. .

 8. Projednat a schválit v ZO proplacení částky 6.715,50 Kč, fa č. 20191065 za údržbu zeleně panu ................. .

 9. Obec zaplatila panu ................ za listopad 2019 za pohotovost 4.500,- Kč, za dovoz materiálu 2.000,- Kč, fa č. 8/2019, za drť 4/8 a plech na žlaby u kostela.

 10. Projednat a schválit v ZO, že od 11.12.2019 bude zrušen kulturní výbor.

 11. Schválit odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce panu Martinu Dubovi podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částku 1.316,-Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 12. Schválit odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce paní Ing. Evě Komárkové podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částku 1.316,-Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 13. Obec zaplatila panu ............., bytem .............., částku 8.000,- Kč hrubého na dohodu o provedení práce, za zhotovení betlému.

 14. Obec zakoupila notebook na práci pro zastupitelstvo, který stál 16.438,- Kč.

 15. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 16. Schválit v ZO proplacení částky 12.100,- Kč s DPH panu ................... za inženýrskou činnost na akci Dyje - cyklostezka, Dyje směr Tasovice.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska