Obec Dyje

Dnes je Sobota 20.10.2018,
svátek má Vendelín

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje -  Rozpočtové opatření č.1/2018 (12.10.2018)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty - návrhy rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 26.9.2018 (27.9.2018)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.9.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 23, 24.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Vodákovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně členů OVK pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. – 6. října 2018.

 4. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.950,- Kč, fa č. FVT 18/045/5/06043 za zvedák hydraulický k traktůrku.

 5. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 4.224,- Kč, fa č. FVT 18/045/7/01744 za opravu traktůrku.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně podání žádosti o územní řízení na vybudování chodníku od parčíku po kostel.

 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje, o výměře 20 m2, z důvodu prodeje.

 8. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 194.207,- Kč, fa č. 18075 za montáž plynové kotelny – dvou plynových kotlů.

 9. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 20.700,- Kč, fa č. 4/2018 za opravu rozhlasu.

 10. ednohlasně schválilo zaplacení částky 23.300,- Kč, fa č. 5/2018 za opravu veřejného osvětlení.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 23.389,- Kč, fa č. 391-2018 za fotbalovou branku hliníkovou, přenosnou se sítí.

 12. Jednohlasně schválilo částku 2.420,- Kč, fa č. 29218 za vytyčení hranic pozemků p.č. KN 585, 586 k.ú.Dyje.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k budou 13 ohledně podání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 586 k.ú.Dyje od Správy železniční dopravní cesty, OŘ Brno, ................

 14. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 11.628,- Kč, fa č. 8111800681 Vodárenské akciové společnosti, a.s. ............... za opravu obecní komunikace.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně položení elektrického kabelu od sloupu č. 54 po sloup č. 52.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně ukončení dohodou Nájemní smlouvy se slečnou ................. na pronájem hospody.

 19. Jednohlasně schválilo, že žádost paní ................., bytem .................... se bude projednávat na novém zasedání zastupitelstva obce, které vzejde z voleb dne 5. - 6. října 2018.

 20. Schválilo Smlouvu č. 1030043708/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ................... – jedná se o přípojku NN u mostu.

 21. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku v Dyji čp.31 panu ................., bytem ......................., na pozemcích p.č. KN 82/2; 82/3 a 83/1 k.ú.Dyje.

 22. Schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a panem ................., bytem ............................

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 24.446,- Kč, fa č. 2018172 za časomíru fotbal FV-260.

 24. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 3.788,- Kč, za břit na radlici k prohrnování sněhu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska