Obec Dyje

Dnes je Saturday 11/23/19,
svátek má Klement

Sběrný dvůr na elektrospotřebiče v Hodonicích (10/27/11)

Otevření sběrného dvora na elektrospotřebiče v Hodonicích


Obec Hodonice oznamuje, že uzavřela smlouvu s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol, díky kterým je zprovozněn sběrný dvůr.
Od soboty 22. října 2011 bude vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin přítomen v obecní stodole na Krhovické ulici zaměstnanec obce, který bude přebírat vyřazené elektrospotřebiče a zářivky. Podmínkou je, aby byl spotřebič kompletní. Elektrospotřebiče budou odvezeny k následné ekologické likvidaci.
Dvůr je otevřen i pro firmy a organizace, kterým bude na požádání vydán doklad o ekologické likvidaci, potřebný k odepsání z majetku.
Služeb mohou bez poplatku využívat i občané okolních obcí.

Zřízení sběrného dvora přispěje k tomu, aby naše okolí bylo o něco čistější.
Odkaz: sběrný dvůr Hodonice

Petr Korger, starosta obce Hodonice


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Upozornění na informace Obecního úřadu Dyje (03/24/11)

UPOZORNĚNÍ


 1. Obecní úřad Dyje informuje o uzavření smlouvy mezi Obcí Dyje a Městem Znojmem o výkonu přenesené působnosti podle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Znojma vykonávat namísto orgánů obce Dyje v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákona o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.


 2. Obecní úřad Dyje informuje o uzavření smlouvy mezi Obcí Dyje a Městem Znojmem o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, části páté, § 159-170 a dále podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Město Znojmo prostřednictvím svých orgánů vykonávat za orgány obce Dyje v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Na základě těchto Veřejnoprávních smluv budou orgány města Znojma místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Dyje.


Jiří Staněk
starosta obce Dyje

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pracoviště Czech POINT na OÚ Dyje (04/08/10)

Pracoviště Czech POINT na OÚ Dyje


Czech POINT = Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál

Pracoviště Czech POINT je v provozu od 1.4.2010 na: Obecním úřadě Dyje, Dyje č.128

Czech POINT
a) vydává ověřené výpisy z informačního systému veřejné správy a to z:
 1. Katastru nemovitostí

 2. Obchodního rejstříku

 3. Živnostenského rejstříku

 4. evidence Rejstříku trestů

 5. bodového hodnocení osoby Centrálního registru řidičů

 6. Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách (dodavatelé zapsaní v seznamu Ministerstva pro místní rozvoj)
b) přijímá podání podle Živnostenského zákona §72
c) vydává přístupové údaje do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")

Při tom ověřené výstupy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů lze vydat, pokud je žadatel v těchto evidencích zaregistrován.
Ověřené výstupy z evidence Rejstříku trestů a z Centrálního registru řidičů lze vydat pouze osobě , které se to týká, popř. zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Podání do Registru živnostenského podnikání (dle §72 Živnostenského zákona) může učinit pouze osoba, které se to týká.
O vydání přístupových údajů z MA ISOH může požádat pouze provozovatel zařízení ke sběru autovraků, popř. jim určená kontaktní osoba.

Správní poplatky: platí se v hotovosti na pokladně obecního úřadu (ne kolek!)
                                                                                                                       za první stranu         za každou další započatou stranu
výpis z Katastru nemovitosti                                                                              100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Obchodního rejstříku                                                                              100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Živnostenského rejstříku                                                                        100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Rejstříku trestů                                                                                        100,- Kč
výpis z Centr. registru řidičů                                                                               100,- Kč                                         50,- Kč
výpis ze Seznamu   kvalif.dodavatelů                                                                 100,- Kč                                         50,- Kč
podání dle Živnosten. zákona                                                                               50,- Kč               + správní poplatek živnostenskému úřadu  
výpis ze systému MA ISOH                                                                                  100,- Kč                                         50,- Kč  

Občané přicházející na pracoviště Czech POINT potřebují vědět:
  * u výpisu z Katastru nemovitostí:
  Vyhledávání dle listu vlastnictví: katastrální území a číslo listu vlastnictví
  Vyhledávání dle seznamu nemovitostí:
  dle seznamu parcel: katastrální území, číslo parcely (celé), případně druh parcely
  dle seznamu budov: katastrální území, část obce, číslo popisné budovy
  dle seznamu jednotek: katastrální území, část obce, číslo popisné budovy, číslo jednotky (číslo bytu, garáže). Žadatel uvede zda má zájem o výpis částečný nebo úplný.

  * u výpisu z Obchodního rejstříku:
  IČ (identifikační číslo), zda požaduje úplný nebo platný výpis

  * u výpisu ze Živnostenského rejstříku:
  IČ (identifikační číslo)

  * u výpisu z Rejstříku trestů: musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP, CP)
  musí přijít osobně a mít přiděleno rodné číslo
  pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc

  * u výpisu z Centrálního registru řidičů:musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP,CP)
  doporučeným dokladem je řidičský průkaz
  pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc

  * u výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
  IČ hledaného podnikatelského subjektu zapsaného v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  * u podání podle Živnostenského zákona:
  musí mít platný doklad k prokázání totožnosti
  vyplněný jednotný registrační formulář v listinné podobě nebo číslo tiketu, které mu bylo přiděleno po odeslání formuláře v elektronické podobě na webu
  Hospodářské komory ČR požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o . rekvalifikaci apod..)

  * u výpisu ze systému MA ISOH:
  IČ organizace
  platný doklad k prokázání totožnosti
  plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě,že nežádá statutární orgán osobně
  e-mail a telefon kontaktní osoby


Bližší informace lze získat na www.czechpoint.cz
OdkazyCzech POINT
Jak si vyřídit - postup pro řešení životní situace
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu