Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Změna pracovní doby na Obecním úřadu v Dyji (4.8.2010)
Pracovní doba Obecního úřadu se mění takto:


Pondělí  od 8:00 do 13:00 hodin  od 18:00 do 19:00 hodin
Úterý    od 8:00 do 15:00 hodin
Středa   od 8:00 do 15:00 hodin
Čtvrtek  od 8:00 do 15:00 hodin
Pátek    od 8:00 do 13:00 hodin

Úprava byla provedena i v sekci Základní informace a kontakty
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Doplněny dokumenty v sekci Veřejné dokumenty obce Dyje (28.6.2010)

Do sekce Veřejné dokumenty do rubrik Usnesení a zápisy, dále Rozpočty a opatření a Ostatní dokumenty byly doplněny dokumenty za první pololetí roku 2010.


Jedná se usnesení z jednání ZO Dyje, rozpočet obce Dyje pro rok 2010, první rozpočtové opatření a zpráva o Závěrečném účtu obce Dyje za rok 2009.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pracoviště Czech POINT na OÚ Dyje (8.4.2010)

Pracoviště Czech POINT na OÚ Dyje


Czech POINT = Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál

Pracoviště Czech POINT je v provozu od 1.4.2010 na: Obecním úřadě Dyje, Dyje č.128

Czech POINT
a) vydává ověřené výpisy z informačního systému veřejné správy a to z:
 1. Katastru nemovitostí

 2. Obchodního rejstříku

 3. Živnostenského rejstříku

 4. evidence Rejstříku trestů

 5. bodového hodnocení osoby Centrálního registru řidičů

 6. Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách (dodavatelé zapsaní v seznamu Ministerstva pro místní rozvoj)
b) přijímá podání podle Živnostenského zákona §72
c) vydává přístupové údaje do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")

Při tom ověřené výstupy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů lze vydat, pokud je žadatel v těchto evidencích zaregistrován.
Ověřené výstupy z evidence Rejstříku trestů a z Centrálního registru řidičů lze vydat pouze osobě , které se to týká, popř. zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Podání do Registru živnostenského podnikání (dle §72 Živnostenského zákona) může učinit pouze osoba, které se to týká.
O vydání přístupových údajů z MA ISOH může požádat pouze provozovatel zařízení ke sběru autovraků, popř. jim určená kontaktní osoba.

Správní poplatky: platí se v hotovosti na pokladně obecního úřadu (ne kolek!)
                                                                                                                       za první stranu         za každou další započatou stranu
výpis z Katastru nemovitosti                                                                              100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Obchodního rejstříku                                                                              100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Živnostenského rejstříku                                                                        100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Rejstříku trestů                                                                                        100,- Kč
výpis z Centr. registru řidičů                                                                               100,- Kč                                         50,- Kč
výpis ze Seznamu   kvalif.dodavatelů                                                                 100,- Kč                                         50,- Kč
podání dle Živnosten. zákona                                                                               50,- Kč               + správní poplatek živnostenskému úřadu  
výpis ze systému MA ISOH                                                                                  100,- Kč                                         50,- Kč  

Občané přicházející na pracoviště Czech POINT potřebují vědět:
  * u výpisu z Katastru nemovitostí:
  Vyhledávání dle listu vlastnictví: katastrální území a číslo listu vlastnictví
  Vyhledávání dle seznamu nemovitostí:
  dle seznamu parcel: katastrální území, číslo parcely (celé), případně druh parcely
  dle seznamu budov: katastrální území, část obce, číslo popisné budovy
  dle seznamu jednotek: katastrální území, část obce, číslo popisné budovy, číslo jednotky (číslo bytu, garáže). Žadatel uvede zda má zájem o výpis částečný nebo úplný.

  * u výpisu z Obchodního rejstříku:
  IČ (identifikační číslo), zda požaduje úplný nebo platný výpis

  * u výpisu ze Živnostenského rejstříku:
  IČ (identifikační číslo)

  * u výpisu z Rejstříku trestů: musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP, CP)
  musí přijít osobně a mít přiděleno rodné číslo
  pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc

  * u výpisu z Centrálního registru řidičů:musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP,CP)
  doporučeným dokladem je řidičský průkaz
  pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc

  * u výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
  IČ hledaného podnikatelského subjektu zapsaného v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  * u podání podle Živnostenského zákona:
  musí mít platný doklad k prokázání totožnosti
  vyplněný jednotný registrační formulář v listinné podobě nebo číslo tiketu, které mu bylo přiděleno po odeslání formuláře v elektronické podobě na webu
  Hospodářské komory ČR požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o . rekvalifikaci apod..)

  * u výpisu ze systému MA ISOH:
  IČ organizace
  platný doklad k prokázání totožnosti
  plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě,že nežádá statutární orgán osobně
  e-mail a telefon kontaktní osoby


Bližší informace lze získat na www.czechpoint.cz
OdkazyCzech POINT
Jak si vyřídit - postup pro řešení životní situace
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu