POKYNY pro vyplnění PROHLÁŠENÍ O ZÁSOBÁCH

 

Prohlášení je povinen podávat pěstitel, který na vinicích s plochou 10 arů a více pěstuje, byť jen pro svou vlastní spotřebu nebo potřebu své rodiny, hrozny a dále pak každý, kdo uvádí víno do oběhu.

Tiskopis je třeba vyplnit tiskacím písmem. Nevyužitá pole zůstávají prázdná, v žádném případě se jednotlivá prázdná pole ani řádky neproškrtávají.

Prohlašující uvede přesně a úplně všechny požadované údaje.

 

Záhlaví formuláře

V pravém horním rohu formuláře  se do prázdných polí doplní aktuální rok.

 

Informace o subjektu podávajícím prohlášení

Pole  „Úřední záznamy“ zůstane volné, nevyplňuje se.

ř. 1 a 2 – fyzická osoba vyplní ř.1, v případě že koncovka RČ za lomítkem má jen 3 místa ,

poslední pole zůstává prázdné

-         fyzická osoba podnikatel , má-li přiděleno IČO, vyplňuje ř. 1 i 2

-         právnická osoba vyplňuje ř. 2

ř.3,4,5  - dle platného dokladu totožnosti

ř. 6       - dle ŽL , nebo platného Výpisu z obchodního rejstříku

ř. 7       - dostupný telefon na kontaktní osobu

ř. 9       - osoba pověřená vyplněním prohlášení

ř. 10,11,12,13,14,15  - dle platných identifikačních dokladů

ř. 16      - datum vyplnění prohlášení ve tvaru např. 01.09.2007

ř. 17      - uvádí se místo skladování produktů

ř. 18      - označí křížkem ten kdo víno vyrábí – může být současně i obchodník

ř. 19      - označí křížkem ten kdo víno nakupuje nebo prodává

 

Údaje v tabulce

Uvádějí se v hektolitrech na 2 desetinná místa ( za černou tečkou se uvádějí litry ).

ř.20,21,22,23 – uvádí se v předepsaném zatřídění s rozlišením původu - z ČR první 2  sloupce, z ostatních zemí ES ( mimo ČR)  další  2 sloupce

ř. 24      - součet ř. 20-23

ř. 25      - uvádí se víno importované ze zemí mimo ES

ř. 26      - součet ř. 24 a 25

ř. 27,28,29 – vyplňují pouze výrobci, kteří skladují uvedené koncentráty sloužící k doslazování vína

 

Pole razítko a podpis se vyplní podpisem prohlašujícího, popř. čitelným otiskem razítka s připojeným podpisem.