POKYNY pro vyplnění PROHLÁŠENÍ O SKLIZNI

 

Prohlášení je povinen podávat pěstitel, který na vinicích s plochou 10 arů a více pěstuje, byť jen pro svou vlastní spotřebu nebo potřebu své rodiny, hrozny a část nebo celou svoji sklizeň prodává zpracovatelům hroznů.

Prohlášení o sklizni nepodává ten,kdo sám zpracovává celou sklizeň.

.

Tiskopis je třeba vyplnit tiskacím písmem. Nevyužitá pole zůstávají prázdná, v žádném případě se jednotlivá prázdná pole ani řádky neproškrtávají.

Prohlašující uvede přesně a úplně všechny požadované údaje.

 

PRVNÍ STRANA

Prohlašující uvede na první stranu pořadové číslo listu z celkového počtu všech listů prohlášení.

Př: list č.                           

0

0

1

z

0

0

5

                                        

Záhlaví formuláře

V pravém horním rohu formuláře  se do prázdných polí doplní aktuální rok.

 

Informace o subjektu podávajícím prohlášení

Pole  „Úřední záznamy“ zůstane volné, nevyplňuje se.

ř. 1 a 2 – fyzická osoba vyplní ř.1, v případě že koncovka RČ za lomítkem má jen 3 místa ,

poslední pole zůstává prázdné

-         fyzická osoba podnikatel , má-li přiděleno IČO, vyplňuje ř. 1 i 2

-         právnická osoba vyplňuje ř. 2

ř.3,4,5  - dle platného dokladu totožnosti

ř. 6       - dle ŽL , nebo platného Výpisu z obchodního rejstříku

ř. 7       - dostupný telefon na kontaktní osobu

ř. 9       - osoba pověřená vyplněním prohlášení

ř. 10,11,12,13,14,15  - dle platných identifikačních dokladů

ř. 16      - datum vyplnění prohlášení ve tvaru např. 01.12.2007

 

TABULKA 1 – Prohlášení o sklizni – údaje o sklizni vinných hroznů

ř. 17      - uvádí se celková plocha vinic pěstitele – v ha

ř. 18      - uvádí se výnosová plocha vinic k produkci vinných hroznů,včetně mladých vinic,

                rozdělená na plochu ležící ve viniční trati a na plochu mimo trať – v ha

ř. 19      - uvádí se celkové množství sklizených vinných hroznů – v q

ř. 20      - uvádí se množství vinných  hroznů pro vlastní zpracování – v q

ř. 21,22 - uvádí se množství vinných hroznů dodaných zpracovatelům – v q

ř. 23      - uvádí se spotřeba vinných hroznů v nezpracovaném stavu, k sušení nebo k přímému

                zpracování na hroznovou šťávu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUHÁ A KAŽDÁ DALŠÍ STRANA

Prohlášení o sklizni – příloha

V záhlaví prohlašující doplní aktuální rok a pořadové číslo listu z celkového počtu všech listů prohlášení

Př: list č.                          

0

0

2

z

0

0

5

 

Pole  „Úřední záznamy“ zůstane volné, nevyplňuje se.

Informace o subjektu – shodné s řádkem 1 a 2 první str.

 

TABULKA 2 – Prohlášení o sklizni – údaje o prodeji vinných hroznů

Příjemce č. – zde prohlašující uvede pod pořadovými čísly ve formátu:

0

0

0

1

 

 

všechny příjemce, kterým surovinu prodává.

ř.1 a 2 - identifikace příjemce -  jeho  RČ, popř. IČO

ř. 24  - jméno/obchodní název firmy/ a adresa příjemce hroznů

ř. 25-27  - uvádí se množství vinných hroznů dodaných jednotlivým zpracovatelům – v q

ř. 28 -  jako ř. 25-27, pokud se ale jedná o mošt , přepočte se  jeho objem v hl na q

            /objem v hl se vynásobí koeficientem 1,4 – např. 16 hl moštu x 1,4 = 22,4 q hroznů/

 

V případě, že má prohlašující více odběratelů – příjemců, bude pokračovat  na dalším listu, který v záhlaví označí dalším pořadovým číslem

Př: list č.                          

0

0

3

z

0

0

5

 

 

Pole razítko a podpis se vyplní podpisem prohlašujícícho, popř. čitelným otiskem razítka s připojeným podpisem.