Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DYJE pořizované zkráceným postupem
Dokumentace bude vystavena k nahlédnutí ode dne zveřejnění veřejné vyhlášky tj. od 13.01.2023 do 20.02.2023 na obecním úřadě Dyje (zejména v úředních hodinách) a na odboru územního plánování při MěÚ ve Znojmě, Obroková 10, 5.NP, dv.č. 416 (rovněž zejména v úředních hodinách).
Projednávaná dokumentace, je zveřejněna po stanovenou dobu na webové stránce MěÚ Znojmo –http://www.znojmocity.cz, pod odkazem Mapový server – projekt Územní plány – kde v Seznamu obcí zvolíte Dyje a dále Rozpracovaná dokumentace.
Veřejné projednání a výklad územně plánovací dokumentace se uskuteční v pondělí 13.02.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Dyje.

Ve stanovené lhůtě se může kdokoli s projednávanou dokumentací seznámit a ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 20.02.2023 uplatnit své připomínky, dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené osoby jsou podle § 52 odst.2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky a námitky budou doručeny na adresu pořizovatele tj. MěÚ Znojmo, odbor územního plánování, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo. Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou považuje za doručenou patnáctýmdnem po vyvěšení.