Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Informace o hrazení místních poplatků pro rok 2022

Obecní úřad v Dyji je otevřen pro veřejnost v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 h a od 13.00 do 17:00 h. 

Je upřednostňována bezhotovostní úhrada na účet číslo 12524741/0100 u KB,  do pozn. uvést jméno a bydliště poplatníka:

  • Poplatek ze psů: za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč.
  • Splatnost poplatku je do 31. března 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Poplatek za odvoz komunálního odpadu: sazba je 500,- Kč za jednoho poplatníka.
  • Splatnost poplatku je do 30. června 2022.

- Osvobozeny od poplatku jsou osoby mladší 18 let, a to do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém tento věk dovrší.

- Osvobozeny od poplatku jsou osoby ve věku 65 let a starší, a to i za kalendářní rok, ve kterém věk 65 let dovršila.

- Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je stavbou určenu k individuální rekreaci v lokalitě zahrádek z důvodu nedostupnosti svozové techniky.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Nová Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, platná od 1.1.2022      odkaz: http://www.obec-dyje.cz/system-odpadoveho-hospodarstvi/773-obecne-zavazne-vyhlasky-obce-k-systemu-odpadoveho-hospodarstvi

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Matoušek, starosta